Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/193/2014 Rady Gminy Korycin

z dnia 19 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Korycin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179 i 180) i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379), na wniosek Wójta Gminy Korycin uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwałe Nr XIV/95/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Korycin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1936), wprowadza się zmianę polegającą na włączeniu ulic Królowej Bony i Królowej Jadwigi do granic okręgu nr 6.

§ 2. Podział Gminy Korycin na okręgi wyborcze uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Na niniejszą uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/193/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

PODZIAŁ GMINY KORYCIN NA OKRĘGI WYBORCZE

Numer okręgu


Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1.

Sołectwa: Bombla, Łomy, Łosiniec

1

2.

Sołectwa: Brody, Przesławka, Stok, Wojtachy

1

3.

Sołectwa: Aulakowszczyzna, Gorszczyzna, Szumowo

1

4.

Sołectwa: Dzięciołówka, Ostra Góra (+ Nowinka wchodząca w skład tego sołectwa)

1

5.

Sołectwa: Długi Ług, Szaciłówka

1

6.

Sołectwo Korycin, w skład którego wchodzą ulice: Białostocka, Browarna, Rynek, Grodzieńska, Słowiańska, Truskawkowa, Królowej Bony, Królowej Jadwigi

1

7.

Sołectwo Korycin, w skład którego wchodzą ulice: Krukowska, Knyszyńska, Ogrodowa, Szkolna, Pogodna, Witosa, Zygmunta III Wazy

1

8.

Sołectwo: Krukowszczyzna

1

9.

Sołectwa: Białystoczek, Popiołówka

1

10.

Sołectwo: Kumiała

1

11.

Sołectwa: wieś Skindzierz, kolonia Skindzierz

1

12.

Sołectwa: Wysokie, Zagórze

1

13.

Sołectwa: Mielniki, Olszynka, Rudka, Zakale

1

14.

Sołectwa: Laskowszczyzna, Zabrodzie (+ Romaszkówka wchodząca w skład tego sołectwa)

1

15.

Sołectwa: Wyłudy, Wyłudki, Rykaczewo

1

Ogółem:

15

Przewodniczący Rady


Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe