| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/311/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) oraz rozporzadzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1) w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów oraz bazy transportowej:

a) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz spełniać wymogi przewidziane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),

b) pojazdy powinny spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

c) pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy,

d) przedsiębiorca powinien dysponować prawem do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, wyposażoną w:

- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, z zastrzeżeniem lit. e,

- miejsce postojowe dla pojazdów asenizacyjnych,

e) posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych w miejscach do tego przeznaczonych w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji na terenie bazy technicznej;

2) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

a) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu oraz nadmiernego hałasu,

b) mycie i dezynfekcja pojazdów powinny się odbywać zgodnie z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

c) świadczenie usług powinno odbywać się w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika, w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżnienia, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych;

3) przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków w Bielsku Podlaskim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/240/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 214, poz. 2408).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kolmers Legal

Kancelaria prawna dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »