Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/167/14 Rady Gminy Grabowo

z dnia 12 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318 oraz z 2014 r. poz.379) w związku z art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mogą być przyznane usługi, zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłek okresowy, celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

§ 2. Wydatki poniesione na usługi, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, celowe lub pomoc rzeczową podlegają zwrotowi zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość dochodu osoby lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażonej w %

Wysokość zwrotu wydatków określona w % w stosunku do udzielonej pomocy

powyżej 100 do 150

50 %

powyżej 150 do 200

75 %

powyżej 200

100 %

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/103/04 Rady Gminy Grabowo z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2005 r. Nr 19, poz. 290).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Danuta Rydzewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe