Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/169/14 Rady Gminy Grabowo

z dnia 12 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318 oraz z 2014 r. poz.379) oraz art. 17 ust 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w miejscu zamieszkania nazywane dalej ,,usługami" oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie, odpłatnie lub częściowo odpłatnie.

2. Usługi przysługują nieodpłatnie tym osobom, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, nie spełniające warunków, o których mowa w § 2 ponoszą opłaty za każdą godzinę świadczonych usług w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w poniższych tabelach:

1. osoby samotne i samotnie gospodarujące:

Dochód (netto) osoby w stosunku do kryterium określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi dla osób samotnych oraz samotnie gospodarujących posiadających rodzinę, wyrażona w %

do 100% włącznie

nieodpłatnie

powyżej 100% do 150% włącznie

25 %

powyżej 150% do 200% włącznie

35 %

powyżej 200% do 250% włącznie

40 %

powyżej 250% do 300% włącznie

70 %

powyżej 300%

100 %

2. osoby w rodzinie:

Dochód (netto) na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi dla osób w rodzinie, wyrażona w %

do 100% włącznie

nieodpłatnie

powyżej 100% do 150% włącznie

25 %

powyżej 150% do 200% włącznie

35 %

powyżej 200% do 250% włącznie

40 %

powyżej 250% do 300% włącznie

70 %

powyżej 300%

100 %

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba może na swój wniosek, na wniosek członka jego rodziny lub pracownika socjalnego zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:

1) długotrwałą chorobę i ponoszone w związku z chorobą udokumentowane znaczne wydatki;

2) nadmierne wydatki poniesione z przyczyn losowych;

3) znaczne wydatki na leki;

4) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;

5) wystąpienie innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze następuje na czas określony, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.

3. Po upływie okresu, na jaki zwolnienie zostało przyznane, osoba objęta usługami może ponownie ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi.

§ 5. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 10 zł za godzinę.

§ 6. Kwoty przedstawione w tabelach w § 3 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 7. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wnosi przelewem na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVI/102/04 Rady Gminy Grabowo z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 19, poz. 289).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Danuta Rydzewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe