Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/355/14 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy MOŃKI na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) art.121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706: z 2010r. poz. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 97.672 zł z tego:

1) dział 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 69.972 zł - dotację celową na realizację zadań własnych;

2) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 2700 o kwotę 27.700zł - środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań własnych.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57.453 zł z tego:

1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż, rozdz. 75411 § 6170 o kwotę 25.000zł - wpłaty na fundusz celowy zadań własnych;

2) dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 11.500zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych;

3) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000zł w tym:

a) rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 5.000zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych,

b) rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 5.000zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych;

4) dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92605 § 4210 o kwotę 5.000zł, § 4300 o kwotę 5.953 zł razem 10.953zł- wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych zadań własnych.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 155.125 zł z tego:

1) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4590 o kwotę 36.500zł - wydatki na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym zadań własnych;

2) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 118.625zł w tym:

a) rozdz. 90017 § 6210 o kwotę 61.000zł- dotacja celowa dla zakładu budżetowego zadań własnych,

b) rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 57.625zł- wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/349/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 16 lipca 2014r. - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2014r oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/320/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 14 marca 2014r. - Przychody i rozchody budżetu w 2014r., które otrzymują brzmienie załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 39. 901. 971 zł, z tego:

a) dochody bieżące 35.579.344 zł,

b) dochody majątkowe 4.322.627 zł;

2) Wydatki ogółem 37. 974.992 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 33.952.093 zł,

b) wydatki majątkowe 4.022.899 zł;

3) Dochody budżetu gminy w wysokości 1.545.211 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w 2013r.;

4) Nadwyżkę budżetową w wysokości 381.768 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/355/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 21 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2014r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/355/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 21 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014r

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe