Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 341/14 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 22 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 12 pkt.2 Uchwały Nr XXXVII/241/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów

1) Zwiększyć dochody o kwotę 41 848,00 zl zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;

2) Zmniejszyć dochody o kwotę 38 423,00 zl zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków

1) Zwiększyć wydatki o kwotę 8 375,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;

2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 4 950,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;

3) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące: w kwocie 3 800,00 zł do wykorzystania w rozdziale 60016 § 4300 - 3500,00 zł i 92109 § 4210 - 300,00 zł;

4) Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi - 39 417,00 zł.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 18 941 843,00 zł w tym:

a) bieżące - 16 556 210,00 zł,

b) majątkowe - 2 385 633,00 zł.

Plan wydatków ogółem 20 007 022,00 w tym:

a) bieżące - 15 394 163,00 zł,

b) majątkowe - 4 612 859,00 zł.

§ 4.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 341/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 41 848,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 38 423,00 zł.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

720

Informatyka

0,00

0,00

37 423,00

72095

Pozostała działalność

0,00

0,00

37 423,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

37 423,00

37 423,00

6217

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

0,00

-37 423,00

0,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

4 425,00

4 425,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

4 425,00

4 425,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

4 425,00

4 425,00

852

Pomoc społeczna

1 949 117,00

- 1 000,00

1 948 117,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

8 000,00

- 1 000,00

7 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8 000,00

- 1 000,00

7 000,00

Razem:

2 395 270,00

3 425,00

2 398 695,00

Ogółem

18 938 418,00

-38 423,00
41 848,00

18 941 843,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 341/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 8 375,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 4 950,00 zł

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 849 453,00

3 500,00

1 852 953,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 115 353,00

3 500,00

1 118 853,00

4300

Zakup usług pozostałych

51 000,00

3 500,00

54 500,00

750

Administracja publiczna

2 772 550,00

0,00

2 772 550,00

75011

Urzędy wojewódzkie

47 194,00

150,00

47 344,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

150,00

150,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 350 220,00

- 150,00

2 350 070,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 312,00

- 150,00

2 162,00

758

Różne rozliczenia

86 800,00

- 3 800,00

83 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

86 800,00

- 3 800,00

83 000,00

4810

Rezerwy

86 800,00

- 3 800,00

83 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

296 400,00

300,00

296 700,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

116 600,00

300,00

116 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 600,00

300,00

2 900,00

Razem:

17 169 661,00

0,00

17 169 661,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

4 425,00

4 425,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

4 425,00

4 425,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

0,00

1 114,00

1 114,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

44,00

44,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

3 267,00

3 267,00

852

Pomoc społeczna

1 949 117,00

- 1 000,00

1 948 117,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

8 000,00

- 1 000,00

7 000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

8 000,00

- 1 000,00

7 000,00

Razem:

2 395 270,00

3 425,00

2 398 695,00

Ogółem

20 003 597,00

-4 950,00
8 375,00

20 007 022,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 341/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian

1) Zmiana klasyfikacji budżetowej - kwota 37 423,00 zł.

2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4425,00 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jst.

- ZSZP Rajgród - 2 574,00 zł,

- Sz P Rydzewo- 693,00 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców - 396,00 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Karczewie prowadzona przez Stowarzyszenie Edukator Łomża - 619,00 zł,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach prowadzona przez Stowarzyszenie Edukator Łomża - 99,00 zł,

- 1% na obsługę 44 zł - zakup papieru.

3) Z rezerwy ogólnej dokonuje się przeniesień do rozdziału 60016 § 4300 kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie drzewa topoli zlokalizowanej w pasie drogowym drogi publicznej w Czarnej wsi, do rozdziału 921 09 § 4210 kwotę - 300, 00 zakup blachy do remontu poszycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Kosówce.

4) Dokonuje się zmiany planu wydatków 75011 § 3020 - kwota 150,00 zł zmniejszenie w 75023 § 3020 - kwota 150 zł -wypłata za okulary korekcyjne dla pracownika .

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 000,00 zł - dotacja celowa na zadania zlecone składki.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe