Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 274/XLIX/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 sierpnia 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Szczuczyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Szczuczyn", który określa szczegółowe warunki udzielania pomocy, formy i zakres pomocy, a także tryb postępowania w tych sprawach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 125/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Szczuczyn (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 2365).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 274/XLIX/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Program W spierania E dukacji U zdolnionych D zieci i M łodzieży na terenie Gminy Szczuczyn

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Tworzy się Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Szczuczyn zwany dalej "Programem", celem wspierania uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia, chcą się rozwijać i posiadają wizję celów, jakie chcą osiągnąć.

2. Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów osiągających sukcesy w nauce, kulturze i sporcie uczących się w:

1) szkołach podstawowych w klasach: IV - VI,

2) gimnazjach w klasach: I-III,

na terenie Gminy Szczuczyn.

3. Ilekroć w Programie mówi się o: uczniu - rozumie się ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez Gminę Szczuczyn.

Rozdział 2.
Cel i forma stypendium

§ 2. Celem programu jest:

1) promowanie uzdolnionych uczniów w nauce i sporcie szkół podstawowych i gimnazjów;

2) stworzenie lokalnego, środowiskowego systemu promowania, nagradzania uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, kulturze i sporcie;

3) powstawanie szkolnych programów rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

4) zachęcanie do reprezentowania Gminy w konkursach, zawodach i olimpiadach na różnych szczeblach rywalizacji naukowej, kulturalnej i sportowej;

5) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i sportowych wśród młodzieży szkolnej co będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska rówieśników;

6) promowanie szkolnictwa Gminy na zewnątrz.

§ 3. Program jest realizowany w formie stypendium Burmistrza Szczuczyna.

§ 4. Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce w Gminie Szczuczyn przyznawane są za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium.

§ 5. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, realizowanej w miesięcznych ratach.

§ 6. Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego.

§ 7. Stypendium może być przyznane do czasu ukończenia kształcenia, uczniom szkół, dla których organem założycielskim jest Gmina Szczuczyn.

§ 8. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

2) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych;

3) osiągnęli wysoką średnią ocen na koniec roku szkolnego (ze wszystkich zajęć wykazanych na świadectwie);

4) wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej;

5) są laureatami lub finalistami przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym i krajowym;

6) w dalszej kolejności są laureatami lub finalistami przedmiotowego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, gminnym lub posiadają inne osiągnięcia.

Rozdział 3.
Tryb postępowania w sprawie przyznawania stypendiów

§ 9. 1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów Burmistrza Szczuczyna przysługuje dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczuczyn, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz opinii wychowawcy.

2. Zgłoszenie kandydata do stypendium Burmistrza Szczuczyna następuje na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1do Programu.

3. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających osiągnięcia naukowe lub sportowe ucznia.

4. Wnioski o przyznanie stypendiów Burmistrza Szczuczyna należy składać w Referacie Ogólno - Prawnym Urzędu Miejskiego w Szczuczynie do 15 września każdego roku.

5. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza nie stanowi podstawy do roszczenia o jego przyznanie.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Szczuczyna może przyznać stypendium z własnej inicjatywy również uczniowi, który nie spełnia kryteriów określonych w § 8.

§ 10. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, dyrektor szkoły zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

§ 11. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie;

2) wycofania przez wnioskodawcę;

3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 12. Stypendia przyznaje Burmistrz Szczuczyna. Decyzja Burmistrza Szczuczyna jest ostateczna - nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 13. Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy od września do czerwca;

Rozdział 4.
Tryb realizacji stypendium

§ 14. Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy stypendialnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Programu określającej w szczególności warunki wypłaty stypendium oraz okoliczności powodujące jego utratę.

§ 15. Wypłaty stypendium dokonuje się przelewem na konto wskazane w umowie, o której mowa w
§ 14, w terminie do 20 każdego miesiąca.

Rozdział 5.
Utrata stypendium

§ 16. 1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium jeżeli:

1) został skreślony z listy uczniów bądź został zawieszony w prawach ucznia;

2) przestał być uczniem szkoły dla której organem prowadzącym jest Gmina Szczuczyn;

3) zrzekł się prawa do stypendium.

2. O zaistnieniu w/w okoliczności, dyrektor szkoły, stypendysta, jego rodzice lub prawni opiekunowie winni niezwłocznie zawiadomić Referat Ogólno-Prawny Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

3. Wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę prawa do stypendium.

4. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia traktuje się jako świadczenie nienależne i stypendysta zobowiązany jest do jego zwrotu za okres, w którym nie dysponował prawem do jego otrzymywania zgodnie z ust. 1.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 17. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendium ustalana jest w budżecie gminy.

§ 18. Wysokość stypendium określa Burmistrz Szczuczyna.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 1 do Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Szczuczyn

WNIOSEK

o przyznanie stypendium dla ucznia Szkoły Podstawowej / Gimnazjum

Data złożenia wniosku: ................................................................................................................

1. Imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza, klasa:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Uzasadnienie wniosku:

1. Dziedzina osiągnięć ucznia (naukowa / artystyczna / sportowa): ............................................

a) średnia ocen: ............................................................................................................................

b) ocena z zachowania: ................................................................................................................

2. Informacja na temat udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, sukcesy,

wyróżnienia, uzyskane efekty): ....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Opinia wychowawcy klasy / nauczyciela / instruktora / trenera / na temat postawy ucznia,

jego osiągnięć, dotychczasowych efektów: .................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...............................................

(data, podpis wnioskodawcy)

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 2 do Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

UMOWA STYPENDIALNA /wzór/

zawarta w dniu …................... ....r

pomiędzy

Gminą Szczuczyn reprezentowaną przez

Burmistrza Szczuczyna…………………………........................................................................,

zwanego dalej "Przyznającym",

a

uczniem ……………………………………................................................................................

zamieszkałym w ………………………………………...............................................................

zwanym dalej "Stypendystą".

Na podstawie § 14 Uchwały Nr ……………… Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia
…………………….. r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Szczuczyn stanowiącego Załącznik do uchwały, strony ustalają co następuje.

§ 1. Przyznający przyznaje Stypendyście stypendium na okres 10 miesięcy tj. od dnia ....................…………r. do ................................... r, w wysokości........…………….zł (słownie złotych:……………………….............................................................................) miesięcznie.

Wypłata stypendium dokonywana będzie do dnia 20 każdego miesiąca na konto:

………………………………………………………...................................................................

§ 2. Stypendysta zobowiązuje się do :

1) systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne;

2) kontynuowania nauki.

§ 3. Burmistrz Szczuczyna może pozbawić stypendium w przypadkach określonych
w Rozdziale 5 Programu tj.:

1) stypendysta został skreślony z listy uczniów bądź został zawieszony w prawach ucznia;

2) stypendysta przestał być uczniem szkoły dla której organem prowadzącym jest Gmina Szczuczyn;

3) stypendysta zrzekł się prawa do stypendium;

4) stypendysta zmienił miejsce zamieszkania lub zameldowania.

§ 4. Decyzja Burmistrza Szczuczyna w przedmiocie pozbawienia ucznia stypendium, doręczana jest uczniowi oraz dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza uczeń.

§ 5. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Przyznającego.

§ 7. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z tego 1 egzemplarz dla Stypendysty, dwa egzemplarze dla Przyznającego.

................................................. ..............................................

Stypendysta Przyznający

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe