Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/439/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 18 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie w 2014r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379) art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911), uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2014 rok jest następujący:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 43.487.035 zł, w tym: bieżące 41.375.484 zł, majątkowe 2.111.551 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 47.575.168 zł, w tym: bieżące 36.984.419 zł, majątkowe 10.590.749 zł

3) Planowany deficyt budżetu: 4.088.133 zł

4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- z kredytu i pożyczki 1.821.025 zł

- wolnymi środkami 2.267.108 zł

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 roku " Zadania inwestycyjne w roku 2014" przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 roku "Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2014 r." przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/439/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/439/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/439/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/439/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/439/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe