Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/243/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 26 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jedwabne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm./ uchwala się co następuje:

§ 1. W Statucie Osiedla Jedwabne stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXII/181/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jedwabne, wprowadza się następującą zmianę: w § 28 wyrazy "Skarbnik Gminy" zastępuje się wyrazem "Burmistrz".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Górski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe