Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/240/14 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Czarna Białostocka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1635) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Czarna Białostocka uczestniczącym w:

1) działaniu ratowniczo-gaśniczym w wysokości 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych) za każdą pełną godzinę;

2) szkoleniu pożarniczym I i II stopnia organizowanym przez Gminę Czarna Białostocka w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote) za każdą pełną godzinę;

3) szkoleniu pożarniczym specjalistycznym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną w wysokości 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych) za każdą pełną godzinę;

4) ćwiczeniach taktycznych organizowanych na poziomie gminy lub powiatu w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote) za każdą pełną godzinę.

§ 2. Za udział w zawodach gminnych nie przysługuje ekwiwalent określony w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Wypłata ekwiwalentu następuje kwartalnie po przedłożeniu przez Naczelnika Jednostki OSP Burmistrzowi Czarnej Białostockiej wykazu działań ratowniczo-gaśniczych oraz imiennego wykazu członków i czasu trwania akcji lub szkolenia pożarniczego potwierdzonego przez Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpozarowej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/186/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Czarna Białostocka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe