Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/241/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212,214,216, 217,220, 235, 236, 237,242,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2014 r. w następującym zakresie: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 156 012,07 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 40 000,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 367 387,07 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 15 000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem-17 409 493,69 zł, w tym:

1) dochody bieżące-15 982 322,51 zł;

2) dochody majątkowe-1 427 171,18 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem-17 409 493,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące-15 397 409,89 zł;

2) wydatki majątkowe-2 012 083,80 zł.

§ 3. 1. W uchwale Nr XXXI/174/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

§ 6. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - 916 365,72 zł., z tytułu:

- kredytu w wysokości - 605 000,00 zł;

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 311 365,72 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 916 365,72 zł. z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości - 456 000,00 zł,

- na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 460 365,72 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. § 7 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: ,, Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 605 000,00 zł '';

3. § 12 pkt.1b otrzymuje brzmienie: ,,Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 605 000,00 zł''.

§ 4. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/238/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/238/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2014 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 r. z budżetu Gminy Jedwabne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 4 Uchwały Nr XXXIV/232/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Górski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/241/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/241/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/241/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Lp.

§

Wyszczególnienie

Kwota

I.

Przychody - ogółem

916 365,72

w tym :

1.

950

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy

311 365,72

2.

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

605 000,00

II.

Rozchody - ogółem

916 365,72

w tym :


1.


963

Spłata zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

460 365,72

2.

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

456 000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/241/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2014 rok

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego


Planowane wydatki na zadaniaJednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
Wartość zadania ogółem
Wydatki poniesione
w 2013 r.

Środki wynikające z planów na 2014 rok

z tego: źródła finansowania

dochody własne jst

Środki z UE


Inne źródła

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6050
6057
6059

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Jedwabne


879 787,00


781 325,00
98 462,00
98 462,00-

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

2.

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne : ulica Piękna, Wesoła i Spółdzielcza
1 192 320,00
-

1 192 320,00

624 161,35

-
568 158,65

Urząd Miejski w Jedwabnem

3.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej do wsi Biodry


158 000,00


-

158 000,00

158 000,00

-


-

Urząd Miejski w Jedwabnem

4.

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Biodry - Biodry Kolonia
14 299,00
-

14 299,00

14 299,00

-
-

Urząd Miejski w Jedwabnem

5.

900

90002

6050

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych20 000,00-

20 000

20 000,00

-


-

Urząd Miejski w Jedwabnem

6.

900

90095

6057
6059

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika rekreacyjnego w Jedwabnem
153 401,27
-

153 401,27

53 631,27

99 770,00


-

Urząd Miejski w Jedwabnem

7.

801

80195

6057
6059

Innowacyjne przedszkola - organizacja placu zabaw137 997,53-

137 997,53

-

117 297,9020 699,63

Urząd Miejski w Jedwabnem

8.

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cześć II , administracja samorządowa ''
179 864,00
-


179 864,00


26 979,00


152 885,00
-

Urząd Miejski w Jedwabnem

Ogółem:2 735 668,80781 325,001 954 343,80995 532,62369 952,90588 858,28


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/241/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r.L.p.Nazwa programuKlasyfikacja budżetowaNazwa zadania


Jednostka realizująca zadanie


Okres realizacji zadania


Wartość zadania


Dotychczas poniesione wydatki


Realizacja
wydatków
w 2014 r.

Finansowanie

w tym:

Środki z U E

Środki
z BP

Środki z budżetu gminy

1.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


Dział 010 Rozdział 01010

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne


Urząd Miejski w Jedwabnem


2013-2014


879 787,00


781 325,00


98 462,00


510 505,00 *


-


369 282,00

2.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


Dział 900
Rozdział
90095

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika rekreacyjnego w Jedwabnem

Urząd Miejski w Jedwabnem2014153 401,27-153 401,2799 770,00 **-53 631,27

3.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013Dział 720
Rozdział
72095

,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cześć II , administracja samorządowa''


Urząd Miejski w Jedwabnem2014188 835,00-188 835,00160 510,00-28 325,00

4.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dział 801
Rozdział
80195

Innowacyjne przedszkola

Urząd Miejski w Jedwabnem


2014


324 444,67


-


324 444,67


275 777,96


48 666,71


-


Ogółem :


1 546 467,94


781 325,00


765 142,94


1 046 562,96


48 666,71


451 238,27

*Zwrot środków zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nastąpi w 2014 r. po zakończeniu inwestycji.

** Złożony wniosek o dofinansowanie do stowarzyszenia ,, Sąsiedzi '' uzyskał 16 pkt. i został zakwalifikowany do dofinansowania. Zwrot środków nastąpi w 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/241/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE
DLA INSTYTUCJI KULTURY


Lp.


Dział


Rozdział


§


Kwota zł


Przeznaczenie

1.

921

92109

2480

253 000

Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem

2.

921

92116

2480

163 900

Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne


Razem:

416 900

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM


Lp.


Dział


Rozdział


§


Kwota zł


Przeznaczenie

1.

900

90017

2650

95 970

Dopłata w kwocie - 14,96 zł do 1 m3 wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie


Razem:

95 970

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


Lp.


Dz.


Rozdz.


§


Nazwa podmiotu


Kwota zł


Przeznaczenie


1.


926


92605


2820


Miejsko- Gminny Klub Sportowy VICTORIA 18-420 Jedwabne


20 000

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


Lp.


Dział


Rozdział


§


Nazwa podmiotu


Kwota zł


Przeznaczenie
1.

2.
600

600
60014

60014
6300

2710Powiat Łomżyński

Powiat Łomżyński
57 740,00

42 500,00

Dotacja na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg powiatowych :
- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne-Bronaki Pietrasze - 19 990,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac -Kotowo Stare - 9 750,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki - Karwowo Wszebory - 28 000,00zł.
Dotacja na remont drogi powiatowej Nr 1920 B Stryjaki - Pawełki o dł. 1300 m.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/241/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 r.

W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:

W dziale 600 - ,,Transport i łączność'' zwiększono plan dochodów budżetowych w dniu 30.05.2014 r. o kwotę - 0,65 zł. tj. o różnicę do kwoty wprowadzonej do planu dochodów w kwocie - 568 158,00 zł. Zgodnie z decyzją PUW w Białymstoku, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach programu wieloletniego ,,Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój'', dotacja celowa na zadanie pn. ,,Przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne: ulica Piękna, Wesoła i Spółdzielcza '' stanowiła kwotę - 568 158,65 zł.

W dziale 700 - ,,Gospodarka mieszkaniowa'' zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę - 1 996,00 zł tj. o dodatkowe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1 046,00 zł oraz wpływy z opłat - 950,00 zł.

W dziale 750 - ,,Administracja publiczna'' zwiększa się plan dochodów o kwotę - 5 902,00 zł. Dochody pochodzą z następujących źródeł; wpływy z usług - 520,00 zł, odsetki od lokat terminowych - 3 817,00 zł , wpływy z tytułu odsetek od wyroku sądowego - 1 565,00 zł.

W dziale 756 - ,,Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych'' i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 40 000,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę - 58 535,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 20 000,00 , podatku od środków transportowych - 35 000,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku - 3 513,00 zł, zwrotu kosztów upomnień z tytułu opłaty śmieciowej - 22,00 zł.

W dziale 758 - ,,Różne rozliczenia'', rozdział 75814, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.08.2014 r. zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. w kwocie - 87 836,42 zł.

W dziale 852 - ,,Pomoc społeczna'' zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 1 400,00 zł.

W dziale 900 - ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska'' zwiększa się plan dochodów o wpływ z tytułu opłaty produktowej w kwocie - 342,00 zł. Wprowadzone powyższe zmiany powodują zwiększenie budżetu po stronie planu dochodów o kwotę - 116 012,07 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmian w planie wydatków w następującym zakresie:

- zwiększono się plan wydatków o kwotę - 352 378,07 zł, z tego: plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę - 232 700,27 zł, plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę - 119 677,80 zł.

W dziale 600 - ,,Transport i łączność'' zwiększono plan wydatków o kwotę - 186 978,80 zł. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zwiększono plan wydatków w kwocie - 65 179,80 zł z przeznaczeniem na remont drogi przez wieś Kucze Wielkie. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan wydatków o kwotę - 79 299,00 zł. Na realizację zadania z udziałem środków Budżetu Państwa, zadanie pn. ,,Przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne: ulica Piękna, Wesoła i Spółdzielcza'' zwiększono kwotę - 7 000,00 zł. Na zadanie pn. ,, Przebudowa drogi gminnej do wsi Biodry'' zwiększono kwotę - 58 000,00 zł. Na wniosek sołectwa Biodry i Biodry Kolonia zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych finansowanych z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzone do realizacji pn. ,,Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Biodry - Biodry Kolonia w kwocie - 14 299,00 zł. Na podstawie podjętej Uchwały Nr XXXV/239/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem w dniu 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu, zwiększono plan wydatków w kwocie 42 500,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1920B Stryjaki - Pawełki o długości 1300 m. Po wprowadzeniu zmian w budżecie, na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych, Powiatowi Łomżyńskiemu zostanie przekazana dotacja w kwocie - 100 240,00 zł.

W dziale 700 - ,,Gospodarka mieszkaniowa'' zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych w kwocie - 15 000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę - 6 800,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia ,, Sąsiedzi '' za 2014 r. W dziale 801 - ,,Oświata i wychowanie'' wprowadzone zmiany planu wydatków obejmują zwiększenie planu na zakup usług remontowych o kwotę - 12 398,00 zł w Szkole Podstawowej w Nadborach. W dziale 900 - ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska'', zwiększono plan wydatków o kwotę - 161 201,27 zł; z tego: na schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków o kwotę - 7 800,00 zł. W rozdziale 90095 - ,,Pozostała działalność'' wprowadza się nowe zadanie pn. ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika rekreacyjnego w Jedwabnem''. W dniu 28.05.2014 r. do Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi'' złożono wniosek o dofinansowanie niniejszego zadania. Zgodnie z informacją Stowarzyszenia, wniosek uzyskał odpowiednią ilość punktów i został wybrany do przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi'' objętego PROW na lata 2007 - 2013. Koszt zadania szacuje się w kwocie -153 401,27 zł. Dofinansowanie ze środków UE po zakończeniu zadania w stanowi kwotę - 99 770,00 zł, udział środków własnych - 53 631,27 zł.

W załączniku Nr 3 do uchwały urealniono plan przychodów na rok bieżący w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu o kwotę - 75 000,00 zł oraz wprowadzeniu do planu przychodów wolnych środków pochodzących z rozliczeń wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 311 365,72 zł.

Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych, realizowanych w 2014 r. po wprowadzonych zmianach. Zmiany w załączniku obejmują zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne w dz. 600, na zadanie realizowane z udziałem środków Budżetu Państwa pn. ,,Przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne: ulica Piękna, Wesoła i Spółdzielcza'' . Wartość zadania wzrosła o kwotę - 7 000,00 zł. Zwiększa się o kwotę - 58 000,00 środki na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej do wsi Biodry''. Wprowadzono nowe zadanie (poz. 4) pn. ,,Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Biodry - Biodry Kolonia w kwocie - 14 299,00 zł. Wydatek finansowany z funduszu sołeckiego.

W załączniku Nr 5 urealniono plan wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem unijnym.

W załączniku Nr 6,, Wykaz dotacji z budżetu gminy na 2014 r.'' zwiększono dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Łomżyńskiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1920 B Stryjaki - Pawełki o dł. 1300 m, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXV/239/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wprowadzone powyższe zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu Gminy w 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe