Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 196/2014 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 25 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr XXI/222/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r poz.266), zarządzam co następuje

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł , z tego:

1) Zadania zlecone: 4.000 zł

a) Dział 801, rozdział 80101 § 2010 4.000 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200 zł z tego :

1) Zadania zlecone:200 zł

a) Dział 852, rozdział 85215 § 2010 200 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.460 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 4.000 zł

a) Dział 801, rozdział 80101 § 4240 3.960 zł

b) Dział 801, rozdział 80101 § 4300 40 zł

2) Zadania własne: 26.460 zł

a) Dział 600, rozdział 60016 § 4270 4.885 zł

b) Dział 750, rozdział 75095 § 4210 3.000 zł

c) Dział 754, rozdział 75412 § 4210 10.000 zł

d) Dział 801, rozdział 80101 § 4240 75 zł

e) Dział 801, rozdział 80114 § 4300 8.500 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.660 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 200

a) Dział 852, rozdział 85215 § 3110 200 zł

2) Zadania własne: 26.460 zł

a) Dział 600, rozdział 60016 § 4300 4.885 zł

b) Dział750, rozdział 75095 § 4430 3.000 zł

c) Dział 754, rozdział 75412 § 4300 4.000 zł

d) Dział 758, rozdział 75818 § 4810 6.000 zł

e) Dział 801, rozdział 80101 § 4300 75 zł

f) Dział 801, rozdział 80113 § 4210 8.500 zł

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi

1) Plan dochodów ogółem 25.880.361 zł. w tym bieżące -15.627.751 zł majątkowe-10.252.610 zł.

2) Plan wydatków ogółem 28.730.041 zł w tym bieżące -14.276.776 zł majątkowe -14.453.265 zł.

§ 6. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.849.680 zł. Żródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.800.000zł oraz wolne środki w wysokości 49.680zł

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba


Uzasadnienie

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 3.800zł z następujących tytułów: -na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo Nr FB-II.3111.331.2014.BB z dnia 14 sierpnia2014) zwiększona została dotacja celowa o kwotę 4.000zł na realizację zadań zleconych w rozdziale 80101, na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe -na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo Nr FB-II.3111.363.2014.BB z dnia 22sierpnia 2014) zmniejszona została dotacja celowa o kwotę 200 zł na realizację zadań zleconych w rozdziale 85215, w związku z niewykorzystaniem przez gminę środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2014roku. Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 6.000zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe