Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 28 sierpnia 2014r.

o decyzji z dnia 28 sierpnia 2014 r. nr WCC/187-ZTO-B/344/W/OLB/2014/AGo w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim

Tekst pierwotny

W dniu 28 sierpnia 2014 r., na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą Bielsku Podlaskim, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej "Prezesem URE") postanowił zmienić zapis na drugiej stronie decyzji, dotyczący przedmiotu i zakresu działalności, udzielonej koncesji na wytwarzanie ciepła.

Uzasadnienie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim (zwane dalej "Koncesjonariuszem") posiada koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną decyzją Prezesa URE z dnia 6 października 1998 r. nr WCC/187/344/U/OT-7/98/AS z późn. zm.

Pismem z dnia 30 lipca 2014 r. znak: DO.L.dz.1746, uzupełnionym pismem z dnia 25 sierpnia 2014 r. znak: DO.L.dz.1960/14, Koncesjonariusz wystąpił o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, dotyczącą przedmiotu i zakresu działalności, w związku z dokonaną rozbudową sieci ciepłowniczej i połączeniu wspólną siecią dotychczasowych dwóch źródeł węglowych, tj. zlokalizowanego przy ul. Rejonowej 11 i ul. Ogrodowej 103 w Bielsku Podlaskim oraz wyłączeniu z eksploatacji źródła lokalnego przy ul. Ogrodowej 103.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Koncesjonariusz został wezwany do przedstawienia informacji niezbędnych do zmiany ww. koncesji, co uczynił.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W związku z powyższym, na podstawie art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 41 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE postanowił zmienić decyzję z dnia 6 października 1998 r. nr WCC/187/344/U/OT-7/98/AS z późn. zm. w sprawie udzielenia Koncesjonariuszowi koncesji na wytwarzanie ciepła, we wspomnianym wyżej zakresie.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie


Agnieszka Szypulska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe