Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/232/14 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2015 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595ze zm.), oraz art. 130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1137 ze zm.) Rada Powiatu Kolneńskiego uchwala co następuje :

§ 1. 1. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela :

1) rower lub motorower - 112 zł.,

2) motocykl - 221 zł.,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 485 zł.,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 606 zł.,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 858 zł.,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t -1.265 zł.,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1.539 zł.

2. Ustala się następujące wysokości opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela za każdą dobę :

1) rower lub motorower 19 zł.,

2) motocykl -26 zł.,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39 zł.,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 51 zł.,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 73 zł.,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 135 zł.,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 199 zł.

§ 2. 1. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, w wysokości 50% opłaty określonej w §1 ust.1 niniejszej uchwały z uwzględnieniem rodzaju pojazdu :

1) rower lub motorower - 56 zł.,

2) motocykl - 110,50 zł.,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 242,50 zł.,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyzej 3,5 t do 7,5 t - 303 zł.,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 429 zł.,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t -632,50 zł.,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 769,50 zł.,

2. Do pokrycia kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązany jest właściciel pojazdu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady


Marian Niesłuchowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe