Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 243/XXXIII/14 Rady Gminy Zambrów

z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, 911) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Zambrowskiego, Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę oznaczoną działkami nr 160 i nr 161, położonych w obrębie miejscowości Łady-Borowe. Po dokonaniu zmian działki te wejdą w ciąg istniejącej drogi gminnej nr 106013B.

2. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę oznaczoną działką nr 51, położonej w obrębie miejscowości Łady Polne i nr 274, położonej w obrębie miejscowości Szeligi-Leśnica. Po dokonaniu zmian działki te wejdą w ciąg istniejącej drogi gminnej nr 106016B.

3. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę oznaczoną działkami nr 118, 164, 172/2 i nr 190, położonych w obrębie miejscowości Szeligi-Leśnica. Po dokonaniu zmian działki te wejdą w ciąg istniejącej drogi gminnej nr 106014B.

§ 2. Przebieg dróg wymienionych w § 1. przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2015 r.


Załącznik do Uchwały Nr 243/XXXIII/14
Rady Gminy Zambrów
z dnia 26 sierpnia 2014 r.Przebieg dróg

Przebieg dróg

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe