Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 192/XLI/2014 Rady Gminy Piątnica

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Piątnica przeprowadza się z inicjatywy Rady Gminy lub Wójta, w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców na temat zagadnień poddanych konsultacjom, pozyskania informacji, sugestii czy propozycji co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy bądź zebrania uwag i wniosków na temat poddanych konsultacjom projektów aktów prawnych.

3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy. Opinie i uwagi zgłoszone przez mieszkańców w wyniku konsultacji powinny być jednak brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

§ 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Piątnica.

§ 3. Konsultacje, w zależności od sytuacji, mogą być przeprowadzane na obszarze całej gminy lub jej części bądź z określonymi środowiskami.

§ 4. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii lub zgłoszeniu uwag i wniosków w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie;

3) wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 5. 1. W zależności od potrzeb, konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

1) zapytań skierowanych do mieszkańców;

2) zebrania uwag, wniosków i opinii mieszkańców;

3) spotkań z mieszkańcami.

§ 6. 1. Konsultacje odbywają się poprzez składanie w formie pisemnej uwag, wniosków i opinii w sprawie poddanej konsultacjom pocztą tradycyjną lub elektroniczną, albo bezpośrednio w kancelarii Urzędu.

2. W przypadku konsultacji przeprowadzanych w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 2 lub 3, konsultacje mogą zostać przeprowadzone przy pomocy przeznaczonych do tego celu ankiet lub kwestionariuszy, papierowych bądź elektronicznych.

3. W razie potrzeby, konsultacje mogą odbyć się w formie bezpośrednich spotkań Wójta lub innych upoważnionych przez niego osób z mieszkańcami albo w drodze zebrań wiejskich zwołanych przez sołtysów. Z odbytych spotkań bądź zebrań wiejskich sporządza się protokół zawierający: datę spotkania, wykaz osób uczestniczących w konsultacjach (listę obecności), przedmiot konsultacji oraz ich wyniki lub zgłoszone opinie i uwagi.

4. O wyborze sposobu przeprowadzenia konsultacji decyduje Wójt.

§ 7. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie Wójta o przeprowadzeniu konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na terenie objętym konsultacjami.

3. Projekty aktów prawnych oraz inne dokumenty poddawane konsultacjom ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Piątnica i udostępnia do wglądu w Urzędzie Gminy oraz u sołtysów lub prezentuje podczas zebrań wiejskich i spotkań środowiskowych.

§ 8. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.

§ 9. Po zakończeniu konsultacji, sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz ich wynik. Informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 7 ust. 2 uchwały, nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 10. Sposób konsultowania projektów aktów prawnych z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami określa odrębna uchwała.

§ 11. Traci moc uchwała Nr 100/XXI/96 Rady Gminy w Piątnicy z dnia 18 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kossakowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) rada gminy określa w drodze uchwały zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

Obecnie, w gminie Piątnica obowiązuje uchwała Nr 100/XXI/96 Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 1996 r. w tej sprawie. Ze względu na upływ czasu, niektóre zapisy uchwały stały się nieaktualne lub niezgodne z linią orzecznictwa, na przykład zmieniła się interpretacja dotycząca kręgu osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Ponadto, na przestrzeni lat, pojawiły się nowoczesne środki techniczne umożliwiające zastosowanie dodatkowych form przeprowadzania konsultacji oraz wygodniejszych sposobów komunikowania się z mieszkańcami gminy (Biuletyn Informacji Publicznej, poczta elektroniczna, ankiety internetowe, itp).

W związku z powyższym, wydaje się celowe podjęcie całkowicie nowej uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe