Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/274/2014 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zabłudów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 12 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, poz. 405, z 2013 r. poz. 1563 oraz z 2014 r. poz. 822) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się na terenie Gminy Zabłudów liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa):

1) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 13 punktów;

2) przeznaczonych do spożycia poza miejsce sprzedaży - 23 punkty.

§ 2. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

1) na targowiskach;

2) w obrębie przystanków autobusowych;

3) na stadionach oraz innych obiektach sportowych i użytkowych, służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku w rozumieniu ustawy - Prawo Budowlane;

4) na terenach urządzeń wodnych, jednolitych częściach wód powierzchniowych i ciekach naturalnych w rozumieniu ustawy - Prawo wodne.

§ 3. Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 50 metrów od:

1) szkół i przedszkoli;

2) placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych;

3) obiektów sakralnych i cmentarzy.

§ 4. Odległość wymienioną w § 3 mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych:

1) w przypadku budynków - od drzwi wejściowych do drzwi budynku, w którym znajduje się punkt sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych;

2) w przypadku budowli od bramy wejściowej w ogrodzeniu, a w przypadku braku ogrodzenia od granicy działki, na której znajduje się budowla do drzwi budynku, w którym znajduje się punkt sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

§ 5. Dopuszcza się odstępstwo od ustaleń zawartych w §2, w przypadku:

1) wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie stadionów i wiejskich boisk sportowych;

2) miejsc mających wydzielony, niezależny od funkcji obiektu dostęp komunikacyjny.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 7. Traci moc uchwała Nr III/24/03 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Zabłudów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Teresa Teofilewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe