Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/278/14 Rady Gminy Narewka

z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 10 ust. 1 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1543, z 2014 r. poz. 659) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej część drogi gminnej o numerze 107108B - część nieurządzona ul. Ogrodowej w Narewce, zlokalizowaną na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 746 o długości 106,8 mb w obrębie Narewka - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Pozbawiona kategorii gminnej część drogi, o której mowa w § 1 zostaje wyłączona z użytkowania jako droga.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/278/14
Rady Gminy Narewka
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe