Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/279/14 Rady Gminy Narewka

z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie nadania nazw ulic

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwy ulicom w miejscowość Tarnopol, gmina Narewka:

1) ul. Świerkowa,

2) ul. Brzozowa,

3) ul. Sosnowa,

4) ul. Akacjowa,

5) ul. Jesionowa,

6) ul. Polna.

§ 2. Położenie ulic przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narewka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/279/14
Rady Gminy Narewka
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe