Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 20 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 18 lipca 2014r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Supraśl

Tekst pierwotny

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Supraśl, z siedzibą w Supraślu przy ul. Józefa Piłsudskiego 58, reprezentowaną przez Burmistrza Supraśla - Radosława Dobrowolskiego, NIP 542-030-43-18, zwaną dalej Gminą

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232 poz. 2787, z 2010 r. Nr 8 poz. 171, Nr 142 poz. 1846, Nr 162 poz. 2016, Nr 243 poz. 2961 i Nr 268 poz. 3334, z 2011 r. Nr 12 poz. 203, Nr 165 poz. 1951, Nr 188 poz. 2280, Nr 229 poz. 2719 i Nr 315 poz. 4189, z 2012 r. poz. 754, poz. 1417 i poz. 2211, poz. 2816, z 2013 r. poz. 426, poz. 3066 i poz. 3578) wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Ryczałtową należność Gminy za każdy miesiąc wykonywania przez Miasto Usług ustala się w wysokości 110 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy 00/100). Należność będzie przekazywana z góry przez Gminę na konto Miasta Białegostoku: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, PEKAO S.A. w Białymstoku nr 64 1240 5211 1111 0010 5794 6723 w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca obowiązywania porozumienia.";

2) Załącznik do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do ninejszego Aneksu.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4. Postanowienia niniejszego Aneksu wchodzą w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r. i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski

Burmistrz


Radosław Dobrowolski


Załącznik do Aneksu Nr 20
z dnia 18 lipca 2014 r.

"Załącznik

do Porozumienia Międzygminnego

z dnia 27 listopada 2009 r.

PRZEBIEG TRAS LINII KOMUNIKACYJNYCH OBJĘTYCH POROZUMIENIEM W SPRAWIE POWIERZENIA MIASTU BIAŁYSTOK WYKONYWANIA ZADANIA GMINY SUPRAŚL W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

Nr linii

Długość odcinka w II strefie [km]

Rodzaj autobusu

Liczba kursów na terenie gminy

Ilość wozokilometrów [km]

Kierunek

Suma (2+3)

rozkład

rozkłady

Białystok - Gmina

Gmina - Białystok

R

S

Św.

R

S

Św.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2,450

2,730

5,180

jednoczłonowy

42

24

21

217,560

124,320

108,780

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

3,020

3,088

6,108

jednoczłonowy

9

3

6

54,972

18,324

36,648

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

272,532

142,644

145,428

111

11,54

11,650

23,19

jednoczłonowy

19

14

14

440,610

324,660

324,660

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

440,610

324,660

324,660

13

9,069

9,460

18,529

jednoczłonowy

6

3

3

111,174

55,587

55,587

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

2,502

2,947

5,449

jednoczłonowy

0

1

1

0,000

5,449

5,449

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

111,174

61,036

61,036

105

5,667

5,731

11,398

jednoczłonowy

28

17

16

319,144

193,766

182,368

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

319,144

193,766

182,368

Długość odcinka w I strefie - koszt dodatkowy wg stawki netto 0,40 zł

105

5,940

5,910

11,850

jednoczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

0,000

0,000

0,000

jednoczłonowy

1143,46

722,106

713,492

dwuczłonowy

0,000

0,000

0,000

SUMA

1143,46

722,106

713,492

1. Linia nr 1

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 711 Zaścianki/Cerkiew;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 711 Zaścianki/Cerkiew do przystanku:

- nr inw. 798 Grabówka/Kościół: 2,450 km;

- nr inw. 758 Grabówka/Pomnik: 3,020 km.

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 716 Zaścianki/Cerkiew;

długość trasy linii w II strefie taryfowej odcinek od pętli nawrotowej na przystanku:

- nr inw. 790 Grabówka/Kościół: 2,450 km;

- nr inw.759 Grabówka/Pomnik: 3,088 km;

do przystanku nr inw. 716 Zaścianki/Cerkiew.

2. Linia nr 13

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 197 Szklarnia;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 197 Szklarnia do przystanku nr inw. 876 Ciasne: 9,069 km.

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 197 Szklarnia;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 876 Ciasne do przystanku nr inw. 197 Szklarnia: 9,460 km.

3. Linia nr 105

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 794 Kol.Grabówka/Myśliwska;

długość trasy linii w I strefie taryfowej od przystanku nr inw. 417 Rzeka Biała do przystanku nr inw. 794 Kol. Grabówka/Myśliwska: 5,940 km.;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 794 Kol.Grabówka/Myśliwska do przystanku nr inw. 761 Sobolewo: 5,667 km.;

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 793 Kol. Grabówka/Dębowa;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 761 Sobolewo do przystanku nr inw. 793 Kol. Grabówka/Dębowa: 5,731 km;

długość trasy linii w I strefie taryfowej od przystanku nr inw. 793 Kol. Grabówka/Dębowa do przystanku nr inw. 417 Rzeka Biała: 5,910 km.

4. Linia nr 111

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 405 Ogródki Działkowe;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 405 Ogródki Działkowe do przystanku nr inw. 960 Supraśl: 11,540 km.

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 414 Ogródki Działkowe;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 960 Supraśl do przystanku nr inw. 414 Ogródki Działkowe: 11,650 km.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe