Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; zmiany z 2014 r, poz. 379, poz. 911),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 189.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.147.452 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 220.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 17.997.841 zł, w tym dochody bieżące - 17.738.335 zł, dochody majątkowe - 259.506 zł.

2. Wydatki ogółem - 18.925.293 zł, w tym wydatki bieżące - 16.641.893 zł, wydatki majątkowe - 2.283.400 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 927.452 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/274/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

907 400,00

85 000,00

992 400,00

60016

Drogi publiczne gminne

875 600,00

85 000,00

960 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

35 000,00

50 000,00

4270

Zakup usług remontowych

210 000,00

50 000,00

260 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

557 664,00

104 500,00

662 164,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

542 343,00

104 500,00

646 843,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

79 000,00

61 000,00

140 000,00

4270

Zakup usług remontowych

42 000,00

14 000,00

56 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

156 000,00

29 500,00

185 500,00

Razem zadania własne

15 926 280,00

189 500,00

16 115 780,00

Razem zadania zlecone

2 619 513,00

0,00

2 619 513,00

Razem zadania na podstawie porozumień

190 000,00

0,00

190 000,00

Razem wydatki

18 735 793,00

189 500,00

18 925 293,00

w tym wydatki majątkowe

2 253 900,00

29 500,00

2 283 400,00

wydatki bieżące

16 481 893,00

160 000,00

16 641 893,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/274/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/274/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Przychody ogółem:

957 952,00

189 500,00

1 147 452,00

1

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

957 952,00

189 500,00

1 147 452,00

Rozchody ogółem:

220 000,00

0,00

220 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

220 000,00

220 000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/274/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 189.500 zł, w tym:

- zwiększa się o 35.000 zł wydatki na zakup pospółki żwirowej do remontu drogi gminnej Nr 133006B Słomianka - Szafranki,

- zwiększa się o 50.000 zł wydatki na remont gminnych dróg żwirowych, w tym na transport oraz równanie dróg gminnych,

- zwiększa się o 61.000 zł planowane wydatki na zakup wyposażenia dla jednostek OSP oraz zakup materiałów do remontu strażnic,

- zwiększa się o 14.000 zł planowane wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby jednostek OSP,

- zwiększa się o 29.500 zł planowane wydatki na inwestycje w strażnicach OSP, w tym Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym - 5.000 zł, Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Piaskach w celu utworzenia garażu na samochód specjalny, pożarniczy ciężki - 20.000 zł oraz Przebudowa budynku remizy OSP w Rzędzianach - 4.500 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe