Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 275/2014 Wójta Gminy Sejny

z dnia 25 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i 911) oraz § 11 pkt 4 uchwały
Nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

1) zmniejsza się dochody o kwotę948,63 zł.;

2) zwiększa się dochody o kwotę5 227,71 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę948,63 zł.;

2) zwiększa się wydatki o kwotę5 227,71 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem:10 805 330,43 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie10 559 364,43 zł.,

b) majątkowe w kwocie245 966,00 zł.;

2) Plan wydatków ogółem:11 860 535,43 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie10 211 184,43 zł.,

b) majątkowe w kwocie1 649 351,00 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawia załącznik
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 275/2014
Wójta Gminy Sejny
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Rodzaj:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

15 700,00

0,00

15 700,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

8 959 983,00

0,00

8 959 983,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

2 899,71

2 899,71

80101

Szkoły podstawowe

0,00

2 899,71

2 899,71

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

2 899,71

2 899,71

852

Pomoc społeczna

1 431 721,21

1 379,37

1 433 100,58

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 396 558,00

-824,00

1 395 734,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 396 558,00

-824,00

1 395 734,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 000,00

1 504,00

5 504,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 000,00

1 504,00

5 504,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

461,00

-124,63

336,37

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

461,00

-124,63

336,37

85295

Pozostała działalność

24 702,21

824,00

25 526,21

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

24 702,21

824,00

25 526,21

Razem:

1 825 368,35

4 279,08

1 829 647,43

OGÓŁEM:

10 801 051,35

4 279,08

10 805 330,43

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów

Plan na 2014 rok

1

2

DOCHODY OGÓŁEM

10 805 330,43

1. Dochody bieżące

10 559 364,43

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

96 052,00

2. Dochody majątkowe

245 966,00

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

7 100,00

- dochody ze sprzedaży majątku

118 763,00

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

120 103,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 275/2014
Wójta Gminy Sejny
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Rodzaj:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

19 680,00

0,00

19 680,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

10 011 208,00

0,00

10 011 208,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

2 899,71

2 899,71

80101

Szkoły podstawowe

0,00

2 899,71

2 899,71

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

28,71

28,71

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

2 871,00

2 871,00

852

Pomoc społeczna

1 431 721,21

1 379,37

1 433 100,58

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 396 558,00

-824,00

1 395 734,00

3110

Świadczenia społeczne

1 319 205,00

-824,00

1 318 381,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 000,00

1 504,00

5 504,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 000,00

1 504,00

5 504,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

461,00

-124,63

336,37

3110

Świadczenia społeczne

452,00

-122,27

329,73

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9,00

-2,36

6,64

85295

Pozostała działalność

24 702,21

824,00

25 526,21

3110

Świadczenia społeczne

23 987,21

800,00

24 787,21

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

715,00

24,00

739,00

Razem:

1 825 368,35

4 279,08

1 829 647,43

OGÓŁEM:

11 856 256,35

4 279,08

11 860 535,43

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2014 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

11 860 535,43

1. Wydatki bieżące

10 211 184,43

1) wydatki jednostek budżetowych

7 930 733,49

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 480 628,34

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 450 105,15

2) dotacje na zadania bieżące

83 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 041 384,94

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

111 066,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

45 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 649 351,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 649 351,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

127 034,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 275/2014
Wójta Gminy Sejny
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.331.2014.BB z dnia 14 sierpnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 1%.

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 a zwiększa w tym samym dziale w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.343.2014.MA z dnia 07 sierpnia 2014 r. informującego o dokonaniu zmian w dotacjach celowych w związku z koniecznością uzupełnienia środków na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.351.2014.MA z dnia 18 sierpnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.363.2014.BB z dnia 22 sierpnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r. w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

2) W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.331.2014.BB z dnia 14 sierpnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 1%.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 a zwiększa w tym samym dziale w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.343.2014.MA z dnia 07 sierpnia 2014 r. informującego o dokonaniu zmian w dotacjach celowych w związku z koniecznością uzupełnienia środków na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.351.2014.MA z dnia 18 sierpnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.363.2014.BB z dnia 22 sierpnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r. w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

Wójt Gminy


Jan Skindzier

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe