Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 545/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XL/256/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2014 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 225, poz. 872, poz. 882, poz. 1187, poz. 1220, poz. 1686, poz. 1829, poz. 1830, poz. 1973, poz. 2005, poz. 2200, poz. 2302, poz. 2373, poz. 2595, poz. 2597, poz. 2598, poz. 2642, poz. 2832, poz. 2924, poz. 2952) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w planie zadań inwestycyjnych na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

a) w zadaniu pn. "Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Krucza, Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz - dokumentacja projektowa" zmniejsza się wartość kosztorysową zadania oraz planowane wydatki w roku 2014 o kwotę 64.000 zł - dz. 600 rozdział 60016 § 6050,

b) w zadaniu pn. "Budowa ul. Malinowej w Bielsku Podlaskim" zmniejsza się wartość kosztorysową zadania oraz planowane wydatki w roku 2014 o kwotę 29.000 zł - dz. 600 rozdział 60016 § 6050,

c) w zadaniu pn. "Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim" zwiększa się wartość kosztorysową zadania oraz planowane wydatki w roku 2014 o kwotę 93.000 zł - dz. 600 rozdział 60016 § 6050,

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.134.423 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 62.867.336 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.441.770 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 50.608 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.267.087 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 407.433 zł);

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 64.235.794 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 60.615.966 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.441.770 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 50.608 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.619.828 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 416.433 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 12.500 zł);

6) nadwyżka budżetu w kwocie 898.629 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta


Jarosław Borowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 545/14
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

21 473

w tym dochody bieżące

0

21 473

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

0

0

w tym dochody bieżące

0

0

w tym dochody majątkowe

0

0

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

21 473

w tym dochody bieżące

0

21 473

w tym dochody majątkowe

0

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

21 473

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

0

21 473

§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

0

21 473

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 545/14
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

93 600

115 073

w tym wydatki bieżące

600

22 073

w tym wydatki majątkowe

93 000

93 000

A

Wydatki na zadania własne

93 000

93 000

w tym wydatki bieżące

0

0

w tym wydatki majątkowe

93 000

93 000

Dział 600

Transport i łączność

93 000

93 000

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

93 000

93 000

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

93 000

93 000

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

21 473

w tym wydatki bieżące

0

21 473

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

21 473

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

0

21 473

§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0

13 959

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0

7 302

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

0

212

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

600

600

w tym wydatki bieżące

600

600

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

600

600

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

600

600

§ 4420

Podróże służbowe zagraniczne

600

0

§ 4430

Różne opłaty i składki

0

600

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe