Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/382/14 Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w podziale Miasta Grajewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 poz. 179, 180), na wniosek Burmistrza miasta uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXIX/175/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Grajewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - Podział miasta Grajewo na okręgi wyborcze, w okręgu wyborczym Nr 18 na os. Południe dodaje się blok Nr 60B.

§ 2. Na ustalenia Rady Miasta Grajewo w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15. przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i na terenie miasta.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe