Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/383/14 Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w podziale miasta Grajewo na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 poz. 179, 180), na wniosek Burmistrza miasta uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXII/215/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Grajewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - Wykaz stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w obwodzie głosowania Nr 10 na os. Południe dodaje się blok Nr 60B.

§ 2. Na uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości. Komisarz Wyborczy rozpoznaje sprawę w ciągu 5 dni i wydaje postanowienie, od którego nie przysługuje środek prawny.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza miasta do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i na terenie miasta.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe