Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/145/14 Rady Gminy Turośl

z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz.594, poz.1318, z 2014 r. poz.379) w związku z art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182, poz. 509, poz.1650, z 2014 r. poz.567, poz. 598) Rada Gminy Turośl uchwala, co następuje:

§ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej mogą być przyznane usługi, zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłek okresowy, celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

§ 2. Wydatki poniesione na usług, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, celowe lub pomoc rzeczową podlegają zwrotowi zgodnie z poniższą tabelą :

Wysokość dochodu osoby lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażonej w %

Wysokość zwrotu wydatków określona w % w stosunku do udzielonej pomocy

powyżej 100 do 150

50 %

powyżej 150 do 200

75 %

powyżej 200

100 %

§ 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków w części lub w całości .

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/72/04 Rady Gminy Turośl z dnia 28 czerwca 2004r.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na usługi zdrowotne, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegające zwrotowi,świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Turośl w zakresie zadań własnych gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośl.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe