reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 69/14 Burmistrza Szczuczyna

z dnia 25 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr 247/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zwiększyć dochody o kwotę 7.259 zł,

b) zmniejszyć dochody o kwotę 3.597 zł

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:

a) zwiększyć wydatki o kwotę 8.387 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.725 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 24.617.829 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19.977.816 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4.640.013 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 26.628.244 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.351.910 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 9.276.334 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 2.010.415 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 788.415 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.222.000 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/14
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 3.597 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 7.259 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

21 818 504,00

0,00

21 818 504,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

6 250,00

6 250,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

6 250,00

6 250,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

6 250,00

6 250,00

852

Pomoc społeczna

2 361 134,00

-2 588,00

2 358 546,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 000,00

1 009,00

5 009,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 000,00

1 009,00

5 009,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

3 897,00

-3 597,00

300,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 897,00

-3 597,00

300,00

Razem:

2 795 663,00

3 662,00

2 799 325,00

Ogółem:

24 614 167,00

-3 597,00

24 617 829,00

7 259,00


Nazwa

Plan na 2014

1.Dochody majątkowe, w tym

4.640.013

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

4.459.013

dochody ze sprzedaży majątku

161.000

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

20.000

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

4.450.071

2. Dochody bieżące, w tym:

19.977.816

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.070.020

Dochody ogółem

24.617.829

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/14
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 4.725 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 8.387 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 710 134,00

0,00

2 710 134,00

75011

Urzędy wojewódzkie

2 600,00

50,00

2 650,00

4430

Różne opłaty i składki

50,00

50,00

100,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 263 786,00

-50,00

2 263 736,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

900,00

200,00

1 100,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

8 000,00

-250,00

7 750,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

334 815,00

0,00

334 815,00

85395

Pozostała działalność

333 171,00

0,00

333 171,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

29 362,00

-521,00

28 841,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

1 652,00

-27,00

1 625,00

4307

Zakup usług pozostałych

80 281,00

834,00

81 115,00

4309

Zakup usług pozostałych

4 323,00

44,00

4 367,00

4437

Różne opłaty i składki

855,00

-313,00

542,00

4439

Różne opłaty i składki

45,00

-17,00

28,00

Razem:

23 828 919,00

0,00

23 828 919,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

6 250,00

6 250,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

6 250,00

6 250,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

62,00

62,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

6 188,00

6 188,00

852

Pomoc społeczna

2 361 134,00

-2 588,00

2 358 546,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 000,00

1 009,00

5 009,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 000,00

1 009,00

5 009,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

3 897,00

-3 597,00

300,00

3110

Świadczenia społeczne

3 820,00

-3 526,00

294,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

77,00

-71,00

6,00

Razem:

2 795 663,00

3 662,00

2 799 325,00

Ogółem:

26 624 582,00

-4 725,00

26 628 244,00

8 387,00


Rodzaj wydatków

Plan na 2014

1. Wydatki majątkowe:

9.276.334

Inwestycje i zakup inwestycyjne

9.276.334

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

5.889.819

zakup i objęcie akcji i udziałów

0

wniesienie prawa do spółek prawa handlowego

0

2. Wydatki bieżące:

17.351.910

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.547.099

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.913.433

udzielone dotacje na zadania bieżące

561.064

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.719.161

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.191.153

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

obsługa długu

420.000

Wydatki ogółem

26.628.244

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/14
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 6.250zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 1.009zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od niektórych świadczeń rodzinnych w 2014 roku,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 3.597zł przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan wydatków,

- przesunięcia środków w dziale "administracja publiczna" w kwocie 250 zł na zakup usług telekomunikacyjnych - komórkowych i opłaty sądowe,

- powstałych oszczędności w wyniku postępowań konkursowych nastąpiła możliwość zorganizowania dodatkowych szkoleń dla uczestników projektu POKL "Bądź aktywny, bądź niezależny". Przesunięto środki finansowe w kwocie 878 zł na zorganizowanie dodatkowych szkoleń.

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama