reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 200/VI/14 Wójta Gminy Zambrów

z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Na podstawie § 11 uchwały Nr 155/XX/13 Rady Gminy Zambrów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na 2014 r. oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i 911) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zmienić plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zmienić plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 24.177.258,90 zł, w tym dochody:

a) majątkowe - 1.371.886,00 zł,

b) bieżące - 22.805.372,90 zł,

2. Plan wydatków ogółem - 29.108.558,90 zł, w tym wydatki:

a) majątkowe - 9.898.851,00 zł,

b) bieżące -19.209.707,90 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 200/VI/14
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Plan dochodów na 2014 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

71 435,00

0,00

35 271,00

106 706,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

71 435,00

0,00

35 271,00

106 706,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00

0,00

35 271,00

35 271,00

bieżące razem:

22 770 101,90

0,00

35 271,00

22 805 372,90

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

591 355,00

0,00

0,00

591 355,00

majątkowe

majątkowe razem:

1 371 886,00

0,00

0,00

1 371 886,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 005 486,00

0,00

0,00

1 005 486,00

Ogółem:

24 141 987,90

0,00

35 271,00

24 177 258,90

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 596 841,00

0,00

0,00

1 596 841,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 200/VI/14
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Plan wydatków na 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

982000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

982000

982000

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

982000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

982000

982000

0

0

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

przed zmianą

91435

91435

0

0

0

0

91435

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

35271

35271

0

0

0

0

35271

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

126706

126706

0

0

0

0

126706

0

0

0

0

0

0

0

85415

Pomoc materialna dla uczniów

przed zmianą

91435

91435

0

0

0

0

91435

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

35271

35271

0

0

0

0

35271

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

126706

126706

0

0

0

0

126706

0

0

0

0

0

0

0

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

35271

35271

0

0

0

0

35271

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

35271

35271

0

0

0

0

35271

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

25115873

16199022

14037502

7377747

6659755

304000

1169813

681707

0

6000

8916851

8916851

1936002

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

35271

35271

0

0

0

0

35271

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

25151144

16234293

14037502

7377747

6659755

304000

1205084

681707

0

6000

8916851

8916851

1936002

0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

2965414,9

2965414,9

654154,9

186863

467291,9

0

2311260

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

2965414,9

2965414,9

654154,9

186863

467291,9

0

2311260

0

0

0

0

0

0

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama