Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 547/14 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 9 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 12 pkt 3 uchwały Nr XLIV/321/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 2 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 2 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 71 894 082,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 097 314,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 796 768,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 79 053 902,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 797 697,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 256 205,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta Grajewo
z-ca Burmistrza Miasta


mgr Zygmunt Kruszyński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 547/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 9 września 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

6 568 446,00

2 000,00

6 570 446,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

10 638,00

2 000,00

12 638,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 638,00

2 000,00

12 638,00

Razem:

6 907 411,00

2 000,00

6 909 411,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 547/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 9 września 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 591 300,00

0,00

2 591 300,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

70 800,00

0,00

70 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

- 500,00

1 500,00

4270

Zakup usług remontowych

42 000,00

500,00

42 500,00

Razem:

72 087 342,00

0,00

72 087 342,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

6 568 446,00

2 000,00

6 570 446,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

10 638,00

2 000,00

12 638,00

3110

Świadczenia społeczne

10 434,00

1 960,00

12 394,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

170,00

33,00

203,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30,00

6,00

36,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4,00

1,00

5,00

Razem:

6 907 411,00

2 000,00

6 909 411,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 547/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 9 września 2014 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 2 000,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) rozdział 85215 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.09.2014 r. - pismo Nr FB.II.3111.400.2014.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 2 000,00 zł na zadanie zlecone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r.

§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 2 000,00 zł są następujące:

1) rozdział 85215 § 3110-1 960,00 zł, § 4010-33,00 zł, § 4110-6,00 zł, § 4120-1,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r, dla odbiorców energii elektrycznej oraz na 2% koszty obsługi tego zadania.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 500,00 zł są następujące:

1) dokonuje się przesunięcia 500,00 zł w rozdz. 92105 z § 4210 do § 4270 na wydatki związane z remontem dwóch pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. W. Polskiego 61 B.

§ 4. Zmiana w planie wydatków jest następująca:

1) w rozdz. 75075 w ramach § 4300 dokonuje się poszerzenia listy zaplanowanych wydatków o poz. koncert Zakończenie Lata - występ dwóch zespołów muzycznych na terenie Klubu Hades - promujących Miasto Grajewo.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe