Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/250/14 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 12 września 2014r.

w sprawie zmiany części nazwy ulicy w Bakałarzewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dla części ulicy w Bakałarzewie pomiędzy blokami Wspólnoty Mieszkaniowej "Stara Szkoła" w Bakałarzewie i Wspólnotą Mieszkaniową Dom Nauczyciela, a blokami Spółdzielni Mieszkaniowej wprowadza się nazwę ulicy "Króla Zygmunta Starego" w miejsce nazwy ulicy "Osiedle 40 Lecie PRL."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bakałarzewo

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe