Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 165/2014 Wójta Gminy Korycin

z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r poz. 379 i 911) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowią załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 17 103 818,34 zł.

1) bieżące - 10 641 460,34 zł

2) majątkowe - 6 462 358,00 zł.

2. wydatki - 16 802 226,34 zł.

1) bieżące - 10 434 564,34 zł

2) majątkowe - 6 367 662,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/2014
Wójta Gminy Korycin
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 165/2014
Wójta Gminy Korycin
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 165/2014
Wójta Gminy Korycin
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 824,61 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 400 zł w związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych

- w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 585,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok przedstawione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 2 000,00 zł

- w dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 31 308,73 zł

- w dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 1 000,00 zł

- w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 10 500,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 824,61 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 1 106,68 zł. W dziale tym dokonuje się także zmniejszenia planu wydatków o kwotę 400,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych;

- w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 585,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r

- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 300,00 zł

WÓJT


Mirosław Lech

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe