Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 308/XXXVII/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370 i Nr 235 poz.1618; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206 i Nr 56 poz. 458, Nr 219, poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie, zwanej dalej Programem, zakłada tworzenie i rozwój ekonomicznych warunków edukacyjnych poprzez pomoc materialną udzielaną uzdolnionym uczniom.

2. Cele szczegółowe Programu to:

1) wspieranie wszechstronnego rozwoju i zainteresowań uczniów,

2) rozwijanie inicjatyw i aktywności uczniów,

3) rozbudzanie zainteresowań nauką przedmiotów humanistycznych, matematyczno - przyrodniczych, sportowych i artystycznych,

4) wspieranie nauki języków obcych,

5) podnoszenie jakości kształcenia poprzez realizację projektów edukacyjnych.

3. Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej od klasy czwartej, oraz uczniów gimnazjów.

4. Gmina tworzy warunki, o których mowa w ust. 1 dla realizacji celów wymienionych w ust. 2 poprzez:

1) stypendium Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie przyznawane za wyniki w nauce,

2) nagrodę Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie przyznawaną za wybitne osiągnięcia związane z procesem nauczania,

3) promowanie sukcesów uczniów w miejscowej prasie, środkach masowego przekazu i mediach.

5. Sczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendium i nagrody o których mowa w ust. 4 pkt. 1 i 2, określa odrębna uchwała Rady Gminy Wysokie Mazowieckie.

6. Zadania wynikające z Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów finansowane będą z budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie, do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe