Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/248/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 16 września 2014r.

w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz zasad udzielania stypendiów motywacyjnych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 ) i art. 90 t ust. 1 , 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642 i 811 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się zasady udzielania stypendiów motywacyjnych, których treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/105/08 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania stypendium o charakterze motywacyjnym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr. 234, poz. 2407, z 2012 r. poz. 3509, z 2013 r. poz. 2715) oraz uchwała Nr XLV/245/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 2944).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/248/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 16 września 2014 r.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE GMINY BOBRZYNIEWO DUŻE

§ 1. Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Gmina Dobrzyniewo Duże widząc potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych dzieci i młodzieży osiągającej wybitne wyniki w dziedzinie nauki i sportu przyjmuje Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży realizującej obowiązek szkolny na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, zwany dalej "Programem".

§ 2. Celem Programu jest finansowe wspieranie, poprzez udzielenie stypendium Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia, chcą się rozwijać i posiadają wizję celów, jakie chcą osiągnąć.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/248/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 16 września 2014 r.

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

§ 1. Stypendia Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, zwane dalej "Stypendiami", przyznawane są uczniom klasy IV, V i VI szkoły podstawowej i uczniom gimnazjum realizującym obowiązek szkolny w szkołach na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 2. Stypendystami za szczególne osiągnięcia naukowe mogą zostać uczniowie spełniający co najmniej dwa z określonych poniżej kryteriów:

1) być finalistami lub laureatami konkursów ogólnopolskich lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub krajowym w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium;

2) osiągać bardzo dobre wyniki w nauce - średnia ocen w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium co najmniej 5,50 uczniowie szkoły podstawowej, co najmniej 5,30 uczniowie gimnazjum;

3) aktywnie działać na rzecz szkoły i legitymować się co najmniej dobrym sprawowaniem w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium.

§ 3. Stypendystami za szczególne osiągnięcia sportowe mogą zostać uczniowie spełniający następujące kryteria:

1) zajęcie medalowego miejsca (1-6) na szczeblu wojewódzkim, zajęcie czołowego miejsca (1 - 12) w zawodach ogólnopolskich lub start w międzynarodowych zawodach sportowych w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium;

2) aktywnie działać na rzecz szkoły i legitymować się co najmniej dobrym sprawowaniem w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium uczniom mogą składać:

1) wychowawca;

2) nauczyciel przedmiotu;

3) trener.

2. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie do dnia 31 lipca danego roku.

3. Wzór wniosku określa załącznik do zasad udzielania stypendiów motywacyjnych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 5. 1. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże powołuje Komisję Stypendialną.

2. Komisja Stypendialna sporządza protokół z posiedzenia zawierający kandydatury stypendystów oraz kwoty stypendiów i przedstawia Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 6. 1. Stypendium przyznawane jest uczniom na okres dziesięciu miesięcy, tj. od września do czerwca.

2. Stypendia przyznawane są raz w roku szkolnym.

3. Stypendium nie może otrzymywać uczeń otrzymujący inne stypendia za te same osiągnięcia.

§ 7. Ostateczną decyzję o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów podejmuje Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże w formie zarządzenia, w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

§ 8. Źródłem finansowania stypendium są dochody własne gminy.

§ 9. Wykaz stypendystów podlega podaniu do publicznej wiadomości.

§ 10. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkoły przez stypendystę, Rada Pedagogiczna może wnioskować o cofnięcie stypendium.

Załącznik do Zasad udzielania

stypendiów motywacyjnych

na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

................................. .............................................

/ wnioskodawca / / miejscowość, data /

WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO / SPORTOWEGO

Dane ucznia:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….........................

Nazwa szkoły, klasa ………………………………………………………………………..........................

Osiągnięcia ucznia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................

Informacja o korzystaniu ze stypendium za te same osiągnięcia: :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................

.............................................................

/ podpis wnioskodawcy/

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe