Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/249/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 16 września 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dobrzyniewo Duże na okręgi wyborcze ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072/ uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/129/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzyniewo Duże na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu zmienionej uchwałą Nr XLV/246/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. 2014, poz. 2945) wprowadza się następujące zmiany:

1) w okręgu wyborczym Nr 4 dopisuje się ul. Spacerową;

2) w okręgu wyborczym Nr 5 dopisuje się ul. Gruntową i ul. Brzozową;

3) w okręgu wyborczym Nr 13 dodaje się ul. Św. Krzyża.

2. Podział Gminy Dobrzyniewo Duże na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom w liczbie, co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Białymstoku w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 16 września 2014 r.

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Nowe Aleksandrowo

616

1

2

Dobrzyniewo Fabryczne, Leńce,

456

1

3

Bohdan, Dobrzyniewo Kościelne, Ogrodniki

564

1

4

Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Klubowa, Sadowa, Spacerowa

666

1

5

Dobrzyniewo Duże, ul. Żwirowa, Szkolna, Leśna, Podleśna, Polna, Ełcka, Dębowa, Klonowa, Kościelna, Sosnowa, Świerkowa, Zagórna, Czterech Wiatrów, Gruntowa, Brzozowa

730

1

6

Obrubniki, Ponikła

480

1

7

Letniki, Krynice, Podleńce

776

1

8

Chraboły

433

1

9

Kulikówka, Kopisk, Szaciły

423

1

10

Kozince, Zalesie, Borsukówka, Kobuzie, Nowosiółki

679

1

11

Pogorzałki, Rybaki

686

1

12

Gniła, Jaworówka,

564

1

13

Fasty ul. Białostocka, Św. Krzyża

470

1

14

Fasty ul. Sz. Knyszyńska, Zajazd, Skrajna, Rolna, Przytulna, Morelowa, Łąkowa, Akacjowa, Dobrzyniewska, Polonijna

481

1

15

Fasty ul. Dzikowska, Dobra, Bajeczna, Hydroforowa, Giełdowa, Leśna, Ładna, Łyskowska, Osiedlowa, Pogodna, Przytorowa, Słoneczna, Wiosenna,

633

1

Razem

15

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe