Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/345/14 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 12 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.849, poz. 951, poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318 oraz z 2014r. poz. 379 ), w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U z 2014 r poz. 1134) Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:

§ 1. W zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast tworzy się na wniosek Burmistrza na terenie gminy Michałowo odrębne obwody głosowania:

1. Obwód głosowania Nr 11 w gminie Michałowo z siedzibą w Garbarach dla wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej "Spokojna Przystań" w Garbarach.

2. Obwód głosowania Nr 12 w gminie Michałowo z siedzibą w Jałówce przy ulicy Leśnej 11 dla wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu do Komisarza Wyborczego w Białymstoku oraz do Wojewody Podlaskiego.

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe