Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 310/XXXVII/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 122.820 zł,

2. zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 42.224 zł,

3. zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

1. zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 56.081 zł,

2. zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 485 zł,

3. przeniesieniu kwoty 222.822 zł, które skutkuje zmniejszeniem planu wydatków majątkowych i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 197.626 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2014 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:14.459.044 zł w tym: dochody bieżące 12.322.188 zł dochody majątkowe 2.136.856 zł

- plan wydatków ogółem wynosi16.707.194 zł w tym: wydatki bieżące 11.526.718 zł wydatki majątkowe 5.180.476 zł

- deficyt budżetowy ogółem wynosi2.248.150 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 310/XXXVII/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 310/XXXVII/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 310/XXXVII/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

w zł.

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne j.s.t.

Nadwyżka
budżetowa
z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6057
6059

Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym

513.411

513.411

200.356

313.055

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2

600

60016

6050

Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji oraz przebudowę następujących dróg gminnych:
- droga relacji Dąbrowa-Dzięciel - Wiśniówek, dł. ok. 820mb,
- droga w m. Dąbowa-Dzięciel, dł. ok. 80mb.,
- droga relacji Tybory-Kamianka - Tybory-Jeziernia, dł. ok. 100mb.,
- drogi w m. Tybory-Trzcianka o dł. ok. 1200mb.,
- droga w m. Faszcze, dł. ok. 100mb.,
- droga w m. Święck-Nowiny, dł ok. 350mb.,
- droga w m. Wiśniówek-Kolonia, dł. ok. 720mb.,
- droga w m. Tybory-Misztale, dł. ok. 120mb.,
- droga w m. Wróble, dł. ok. 130mb.,
- droga relacji Brzóski-Brzezińskie - Mystki-Rzym, dł. ok. 300mb.,
- droga dojazdowa do pól z Trzecin w kierunku Dąbrowy Wielkiej

876.000

876.000

851.000

25.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 13.180 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

3

600

60016

6050

Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej w Brzóskach-Falkach

18.000

18.000

18.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 8.338 zł z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

4

600

60016

6050

Zakup 12 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Brok, Tybory-Wólka, Miodusy-Stok, Wólka Duża, Tybory-Kamianka, Brzóski Stare, 2x Jabłonka Kościelna, Tybory-Żochy, Tybory-Misztale, Osipy-Kolonia, Mystki-Rzym.

84.000

84.000

84.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 11.814 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

5

600

60016

6050

Przebudowa, remont i integracja dróg gminnych Nr 107946B Brzóski Brzezińskie - Mystki-Rzym i Nr 107957B Brzóski Tatary - Jabłonka-Świerczewo z drogami wyższej kategorii (powiatową i krajową) na łącznej długości 2.968 km

1.264.300

1.264.300

316.075

316.075
(pomoc fiansowa Satarostwo Wys. Maz.)
632.150
(dotacja z NFPDL)

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

6

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

128.694

128.694

19.304

109.390

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

7

750

75023

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku urzędu gminy

30.000

30.000

30.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

8

754

75412

6060

Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Miodusach Wielkich

60.000

60.000

60.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

9

754

75412

6060

Zakup torby medycznej, agregatu oddymiającego, zestawu do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i aparatu ODO .dla jednostek OSP Dąbrowa-Dzięciel i Tybory-Misztale

20.000

20.000

20.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

10

853

85395

6057
6059

Zakup wyposażenia i montaż placów zabaw przy szkołach w Jabłonce Kościelnej, Święcku Wielkim i Gołaszach Puszczy oraz wykonanie nawierzchni placu zabaw w Jabłonce Kościelnej

125.599

125.599

18.840 (dot. z budż kraj)

106.759

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

11

853

85395

6067
6069

Doposażenie kuchni w oddziale przedszkolnym w Jabłonce Kościelnej

8.000

8.000

1.200(dot. z budż. kraj)

6.800

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

12

853

85395

6067
6069

Zakup 2 zestawów interaktywnych(laptop, tablice i rzutnik) dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jabłonce Kościelnej

20.000

20.000

10.000

534 (dot. z budż kraj)

9.466

Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej

13

853

85395

6067
6069

Zakup sprzętu ICT w oddziałach przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim

35.766

35.766

5.365(dot. z budż. kraj)

30.401

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

14

853

85395

6067
6069

Zakup tablic interaktywnych w oddziałach przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim

17.897

17.897

2.685(dot. z budż. kraj)

15.212

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

15

900

90001

6050

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Brzóski-Tatary, Buczyno-Mikosy, Jabłonka-Świerczewo, Michałki, Tybory-Kamianka i Tybory-Trzcianka i Trzeciny

102.455

102.455

102.455

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 48.089 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

16

900

90015

6050

Montaż lamp oświetleniowych w m.:
1) Świeck-Nowiny - 3 szt. led
2) Osipy Nowe - 3 szt. led
3) Osipy-Zakrzewizna - 2 szt. led
4) Wiśniówek-Kolonia - 2 szt.led
5) Wróble
6) Zawrocie- Nowiny
7) Brzóski-Falki
8) Michałki
9) Miodusy-Wielkie
10) Tybory-Misztale
11) Dąbrowa-Dzięciel
12) Święck Wielki

150.634

150.634

150.634

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 24.209 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

17

921

92109

6050

Ułożenie placu z kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Miodusach Wielkich

40.124

40.124

40.124

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

18

921

92109

6050

Ułożenie placu z kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Brykach

29.510

29.510

29.510

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 9.459 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

19

921

92109

6050

Montaż klimatyzatorów chłodząco-grzewczych w budynku świetlicy wiejskiej w Mystkach-Rzymie

20.000

20.000

20.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 8.921 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

20

921

92109

6060

Zakup klimatyzatorów chłodząco-grzewczych do
świetlicy wiejskiej w Tyborach-Jezierni

8.247

8.247

8.247

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

21

926

92601

6050

Ogrodzenie boiska sportowego w Sokołach-Jaźwinach i urządzenie boiska przy byłej SP w Dąbrowie-Dzięcieli

13.561

13.561

13.561

Urząd Gminy Wysokie z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

Ogółem

3.566.198

3.566.198

1.973.266

1.001.849

591.083

x

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 310/XXXVII/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2014

w zł.

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa jednostki

Rodzaj dotacji

Kwota
w zł.

Rodzaj realizowanego zadania

1.

010

01008

2830

Spółka Wodna "BROK" w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

15.000

Wydatek bieżący
Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie

2.

801

80106

2540

Punkt Przedszkolny "PROMYK" w Kalinowie-Czosnowie

podmiotowa

52.000

Wydatek bieżący
Funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Kalinowie-Czosnowie

3.

851

85154

2360

Klub Rodzin Abstynenckich "ŁABĘDŹ" w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

800

Wydatek bieżący
Wynagrodzenie terapeuty uzależnień

4.

921

92120

2720

Parafia Rzymskokatolicka w Jabłonce Kościelnej

celowa

23.400

Wydatek bieżący
Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

Ogółem

91.200

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 310/XXXVII/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 14 sierpnia 2014 r. zwiększył o kwotę 2.549,74 zł dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz pismem z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmniejszył o kwotę 485 zł dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ww. kwoty należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów oraz wydatków bieżących. Są to zadania zlecone.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 05 sierpnia 2014 r. zwiększył o kwotę 108.106,18 zł dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów. Należy zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 41.367,07 zł przeznaczeniem na remonty dróg i świetlic oraz dokonać rekompensaty zmniejszonych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Trzeciny - kwota 25.000 zł oraz dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest - kwota 41.739,12 zł (zostanie ona przekazana w roku następnym).

3. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 27 sierpnia 2014 r. zwiększył o kwotę 5.564 zł dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna". Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z dotacji Wojewody.

4. Zwiększa się dochody bieżące o kwoty darowizn, które wpłynęły na organizację festynu gminnego w Jabłonce Kościelnej - 6.600 zł. i przeznacza sie je na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Promocja gminy.

5. W planie wydatków budżetowych dokonuje się przesunięć na ogólną sumę 222.822 , aby zapewnić brakujące środki na:

- malowanie szatni w SP w Swięcku Wielkim - 600 zł,

- szkolenia nauczycieli gimnazjum - 200 zł,

- szkolenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne - 300 zł,

- zakupy materiałów na obsługę rządowego programu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- opłacenie zakupu usług zdrowotnych dla GOPS - 200 zł,

- zwiększenie odpisu na ZFŚS dla GOPS - 500 zł,

- remonty dróg - 200.000 zł,

- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli - 800 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na potrzeby obsługi urzędu - 2.000 zł,

- zakup materiałów na potrzeby remontów budynków stanowiących mienie gminne - 1.406 zł,

- uzupełnienie środków na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Tyborach-Jezierni - 2.374 zł,

- remonty dotyczące OSP - 5.000 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące promocji gminy - 8.300 zł,

- wynagrodzenia konserwatora budynku po byłej SP w Kalinowie-Czosnowie - 600 zł,

- na opłatę za użytkowanie gruntów stanowiących włąsność Skarbu Państwa służących realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą komunalną - 20 zł.

6. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy należy dokonać aktualizacji odpowiednich załączników stanowiących elementy uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe