Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/384/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/03 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, z 2013 r., poz. 1563) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/30/03 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 25, poz. 627, z 2004 r. Nr 126, poz. 1719, z 2005 r. Nr 262, poz. 3009, z 2009 r. nr 192, poz. 2051, z 2010 r. nr 27, poz. 497) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się liczbę 33 (trzydziestu trzech) punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym 20 (dwadzieścia) punktów sprzedaży w Wasilkowie i 13 (trzynaście) punktów sprzedaży w sołectwach".

2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa) w odległości mniejszej niż 70 m w linii prostej mierzonej pomiędzy najbliższymi krawędziami punktu sprzedaży i obiektów szkół oraz kultu religijnego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy ustala w drodze uchwały liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

W przedłożonym Radzie Miejskiej w Wasilkowie projekcie uchwały proponuje się zwiększenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży z uwagi na nowopowstające placówki handlowe.

Wyczerpanie limitu punktów sprzedaży spowoduje brak możliwości wydawania nowych zezwoleń, niezależnie od merytorycznej zasadności wniosku. Natomiast wydawanie zezwoleń
w sytuacji, gdy ilość wniosków będzie większa od posiadanego "wolnego" limitu, będzie
w znacznym stopniu decyzją uznaniową, subiektywną, co nie zapewni przejrzystości działań organu zezwalającego.

Niniejszy projekt uchwały ogranicza również zakazy w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Powyższy projekt uchwały nie jest sprzeczny z Uchwałą nr XLIII/320/13 Rady Miejskiej
w Wasilkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe