Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/286/14 Rady Gminy Narewka

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stawki dzienne opłaty targowej wynoszą:

1) przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 5 zł,

2) przy sprzedaży ze stołu - 15 zł,

3) przy sprzedaży z namiotu - 15 zł,

4) przy sprzedaży z przyczepy ciągnika rolniczego - 10 zł,

5) przy sprzedaży z samochodu osobowego - 10 zł,

6) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 10 zł,

7) w pozostałych przypadkach - 10 zł.

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. 1. Zarządza sie pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty targowej są:

1) Pani Beata Ostrowska - woźna Urzędu Gminy Narewka,

2) Pan Daniel Gryc - administrator Ośrodka Turystyczno Rekreacyjnego i Kulturalnego na Starym Dworze,

3) Pani Dorota Lasota - pracownik Stanicy Kajakowej w Narewce.

3. Inkasent pobraną opłatę targową wpłaca do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Narewka w terminie 10 dni roboczych następujących po dniu poboru opłaty targowej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/262/14 Rady Gminy Narewka z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności /Dz. Urz. Woj. Podl.z 2014 r., poz. 2086/.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe