Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/388/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 355.000,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 i 3 do Uchwały Nr LIII/378/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok, w zakresie:

- aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2014 roku - załącznik Nr 2,

- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) Zadania inwestycyjne w 2014 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3.

2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 40.225.080,29 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 36.311.257,29 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 3.913.823 zł,

2. Plan wydatków ogółem 40.490.854,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.182.570,29 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.308.284 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 265.774 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 265.774 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/388/14
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 września 2014 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

600

60016

4270

300.000

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont jezdni ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie od pętli autobusowej przy cmentarzu do ul. 11-go Listopada.

własne

700

70005

0770

355.000

Zwiększenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

własne

754

75412

4210

20.000

Zwiększenie wydatków bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wasilków.

własne

926

92601

4270

35.000

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont budynku na stadionie miejskim w Wasilkowie.

własne

OGÓŁEM
w tym:

355.000

355.000

X

X

- bieżące

355.000

- majątkowe

355.000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/388/14
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 września 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

801

80101

4210

25.000

Zmniejszenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Studziankach z przeznaczeniem ich na wykonanie dokumentacji i przyłącza kanalizacyjnego Szkoły Podstawowej w Studziankach (od szkoły do ul. 3-go Maja - dł. 135 mb.)

własne

6050

25.000

OGÓŁEM
w tym:

25.000

25.000

X

X

- bieżące

25.000

- majątkowe

25.000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/388/14
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 września 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Lp.

Dział


Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Rozbudowa przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Rybniki

8 610

8 610

8 610

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

2.

010

01010

Dokumentacja techniczna na sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Nowodworcach ul. Supraślska

20 000

20 000

20 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

3.

400

40002

Sieć wodociągowa w ulicy Lipowej w Studziankach

6 500

6 500

6 500

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.


4.

400

40002

Opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową w ul. Skrajnej i ul. Ogrodowej w Nowodworcach (działka nr geod. 1531/9 i 776 - dł. 190mb)

5 000

5 000

5 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

5.

600

60016

Budowa łącznika do ul. Sportowej w Wasilkowie (70 mb)

115 000

115 000

115 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

6.

600

60016

Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia i modernizacji ul. Białostockiej w Wasilkowie

70 000

70 000

70 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

7.

600

60016

Modernizacja ul. Białostockiej w Wasilkowie - I etap

987 065

987 065

987 065

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

8.

600

60016

Budowa drogi gminnej we wsi Rybniki - I etap (110 mb)

120 000

120 000

120 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.


9.

600

60016

Dokumentacja techniczna na budowę chodnika po jednej stronie ulicy Wasilkowskiej w Nowodworcach

20 619

20 619

20 619

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

10.

600

60016

Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi we wsi Woroszyły

7 009

7 009

7 009

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

11.

600

60016

Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Podleśnej od ul. Supraślskiej w kierunku wsi Ożynnik we wsi Studzianki

15 000

15 000

15 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

12.

600

60016

Dokumentacja techniczna i wykonanie budowy chodnika we wsi Wólka Przedmieście

8 300

8 300

8 300

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

13.

600

60016

Budowa nawierzchni ulic na os. Leśne II w Wasilkowie

15 444

15 444

15 444

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.


14.

600

60016

Dokumentacja techniczna na budowę kanału deszczowego od ulicy Jagodowej do ulicy Wojtachowskiej w Wasilkowie

10 000

10 000

10 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

15.

600

60016

Dokumentacja techniczna na budowę drogi dojazdowej od wsi Sochonie do drogi krajowej nr 8 poprzez drogę gminną nr 105421B i wzdłuż drogi krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katrynka - Wólka (dł. Ok. 2,1 km)

90 000

90 000

90 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

16.

600

60016

Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Białostockiej do ul. Zajęczej) wraz z infrastrukurą.

90 000

90 000

90 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

17.

600

60016

Budowa kanału deszczowego w ul. Lipowej w Wasilkowie wraz z częściowym zakupem.

15 800

15 800

15 800

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

18.

801

80101

Wykonanie dokumentacji i przyłącza kanalizacyjnego do Szkoły Podstawowej w Studziankach (dł. 135 mb.)

25 000

25 000

25 000

A.

Szkoła Podstawowa w Studziankach

B.

C.


19.

900

90015

Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Jurowce

6 000

6 000

6 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

20.

900

90015

Budowa oświetlenia ul. Orlej w Wasilkowie

48 000

48 000

48 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

21.

900

90015

Instalacja urządzeń oświetlenia ulicznego ul. Lipowej i Kamiennej w Jurowcach

164 000

164 000

164 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

22.

921

92109

Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach

189 871

189 871

40 220

A.

149 651

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

23.

921

92109

Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach

30 000

30 000

30 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

24.

926

92601

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Studziankach

352 431

352 431

152 431

A.

200 000

Urząd Miejski w Wasilkowie


25.

926

92601

Budowa oświetlenia boiska sportowego we wsi Osowicze

74 000

74 000

74 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

26.

926

92601

Zagospodarowanie rekreacyjno - sportowe stadionu miejskiego w Wasilkowie

47 207

47 207

22 207

A.

25 000

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

Ogółem

2 540 856

2 540 856

2 166 205

0

0

374 651

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/388/14
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 września 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Zakład Gospodarki Komunalnej

29 445

172 163

1

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

405 000

2

Miasto Białystok

487 000

2

Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, w której występują problemy alkoholowe

10 000

3

Miejski Ośrodek Animacji Kultury

700 000

3

Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu

15 000

4

Miejska Biblioteka Publiczna

250 000

450 000

4

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu

35 000


5

Gmina Supraśl

68 000

5

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków

175 149

6

Powiat Białystok

1 050 000

6

Gimnazjum w Wasilkowie prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

310 541

7

Domowe Przedszkole Bis

297 300

8

Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI

371 630

9

Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI"

432 000

RAZEM

1 884 445

1 150 000

172 163

RAZEM

640 149

1 411 471

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe