Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 348/14 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póź zmn) oraz § 12 pkt.2 Uchwały Nr XXXVII/241/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. z dnia 30 grudnia 2013r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów

1) Zwiększyć dochody o kwotę 75,00 zl zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;

2) Zmniejszyć dochody o kwotę 6 000,00 zl zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków

1) Zwiększyć wydatki o kwotę 1 839,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;

2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 7 764,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 18 082 296,00 w tym:

a) bieżące - 16 703 077,00 zł,

b) majątkowe - 1 379 219,00 zł.

Plan wydatków ogółem 19 147 475,00 w tym :

c) bieżące - 15 649 430,00 zł,

d) majątkowe - 3 498 045,00 zł.

§ 4.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 348/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 24 września 2014 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2014r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 75,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 6 000,00 zł.

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

93 075,00

75,00

93 150,00

80101

Szkoły podstawowe

63 525,00

75,00

63 600,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

63 525,00

75,00

63 600,00

852

Pomoc społeczna

1 946 552,00

- 6 000,00

1 940 552,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

114 000,00

- 6 000,00

108 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

114 000,00

- 6 000,00

108 000,00

Razem:

2 578 280,00

- 5 925,00

2 572 355,00

Ogółem

18 088 221,00

-6 000,00
75,00

18 082 296,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 348/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 24 września 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2014r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 1 839,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 7 764,00 zł

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

339 616,00

0,00

339 616,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

187 009,00

0,00

187 009,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

11 009,00

0,00

11 009,00

Razem:

16 101 454,00

-1 764,00
1 764,00

16 101 454,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

93 075,00

75,00

93 150,00

80101

Szkoły podstawowe

63 525,00

75,00

63 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

44,00

1,00

45,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 267,00

74,00

3 341,00

852

Pomoc społeczna

1 946 552,00

- 6 000,00

1 940 552,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

114 000,00

- 6 000,00

108 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

114 000,00

- 6 000,00

108 000,00

Razem:

2 578 280,00

- 5 925,00

2 572 355,00

Ogółem

19 153 400,00

-7 764,00
1 839,00

19 147 475,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 348/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 24 września 2014 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian

1) Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół - zwiększenie planu wydatków i planu dochodów o kwotę - 75,00 zł .

2) Dotacja celowa na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 6 000,00 zł .

3) Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 764,00zł - środki na wyprawkę szkolną - dotyczy to przeniesień w planach między jednostkami.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe