Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 283/14 Wójta Gminy Narew

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.222 ust.4 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379 ) oraz § 11 pkt 4, 5 uchwały Nr XXXVII/270/14 Rady Gminy Narew z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2014 rok zarządzam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów - 14 505 023,33 , z tego:

- bieżące w wysokości 12 997 781,33 zł,

- majątkowe w wysokości 1 507 242,00 zł,

2) po stronie wydatków - 14 628 956,33 , z tego:

- bieżące w wysokości 12 331 966,33 zł,

- majątkowe w wysokości 2 296 990,00zł.

3) Deficyt budżetu w wysokości 123 933,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Narew


mgr Czesław Kazimierz Młodzianowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 283/14
Wójta Gminy Narew
z dnia 25 września 2014 r.

Zmiany w wydatkach

Dział
Rozdział
Paragraf

TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

w tym:

Wydatki
związane
z realizacją
zadań
z zakresu
adm.
rządowej
i innych
zleconych
j.s.t. innymi
ustawami

Środki na
finans. wyd.
na realiz.
zad. z udz. śr. art.5
ust.1
pkt 2i3
u.f.p.

wydatki
majątkowe

758

Różne rozliczenia

19 000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

19 000

4810

Rezerwy

19 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

19 000

90002

Gospodarka odpadami

19 000

19 000

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

19 000

19 000

ogółem

19 000

19 000

19 000

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe