Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/219/2014 Rady Gminy Sokoły

z dnia 23 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 12 § 4, 5, 10, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) na wniosek Wójta Gminy Sokoły uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 5 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MD CARE Sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji i Adaptacji Dworaki Staśki 46.

§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1 obejmuje obszar Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MD CARE Sp. z o. o. Centrum Rehabilitacji i Adaptacji Dworaki-Staśki 46 i utworzony jest dla wyborców przebywających w tym zakładzie w dniu wyborów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe