Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 498/LVIII/14 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 849, 951, 1529 oraz z 2014r. poz. 179, 180 i 1072) na wniosek Prezydenta Miasta Łomża uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

32

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Piłsudskiego 11

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe