Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/573/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie powołania Suwalskiej Rady Seniorów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Suwalską Radę Seniorów, mającą charakter konsultacyjny, doradczy
i inicjatywny.

§ 2. Nadaje się Suwalskiej Radzie Seniorów Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/573/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 września 2014 r.

Statut Suwalskiej Rady Seniorów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Statut Suwalskiej Rady Seniorów, zwany dalej Statutem, określa zasady działania
i tryb wyboru członków Suwalskiej Rady Seniorów.

2. Suwalska Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym
i inicjatywnym, który w oparciu o wiedzę i doświadczenia osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz środowisk senioralnych współpracuje z władzami Miasta Suwałki w zakresie spraw lokalnych, w szczególności dotyczących osób starszych.

3. Głównym celem Suwalskiej Rady Seniorów jest reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Suwałki.

§ 2. 1. Siedzibą Suwalskiej Rady Seniorów jest Miasto Suwałki.

2. Kadencja Suwalskiej Rady Seniorów trwa dwa lata od dnia powołania jej zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Suwałk.

Rozdział 2.
Zakres działania i zadania Suwalskiej Rady Seniorów

§ 3. Suwalska Rada Seniorów działa w następujących obszarach:

1) zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów;

2) wspieranie aktywności seniorów;

3) mieszkalnictwo dla seniorów;

4) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów;

5) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu;

6) rozwój form wypoczynku, dostępu do sportu, rekreacji, edukacji i kultury;

7) tworzenie miejskich przestrzeni, rozwiązań architektonicznych i komunikacyjnych przyjaznych seniorom.

§ 4. Do zadań Suwalskiej Rady Seniorów należy w szczególności:

1) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań dotyczących społeczności w perspektywie krótko i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów;

2) monitorowanie potrzeb suwalskich seniorów;

3) wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów;

4) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i programów tworzonych przez Prezydenta Miasta Suwałk oraz Radę Miejską w Suwałkach dotyczących spraw ważnych dla seniorów;

5) inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Suwałki
ze środowiskiem seniorów;

6) współpraca z władzami Miasta Suwałki w zakresie oczekiwań i potrzeb seniorów;

7) integracja suwalskiego środowiska senioralnego;

8) integracja międzypokoleniowa.

§ 5. W sprawach dotyczących seniorów Suwalska Rada Seniorów realizuje swoje cele poprzez:

1) opiniowanie projektów uchwał skierowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Suwałkach do Suwalskiej Rady Seniorów;

2) występowanie do Rady Miejskiej w Suwałkach za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej;

3) inicjowanie działań dotyczących życia seniorów;

4) współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych.

Rozdział 3.
Tryb powoływania, odwoływania członków Suwalskiej Rady Seniorów

§ 6. 1. W skład Suwalskiej Rady Seniorów wchodzi dziewięć osób. Siedmioro z nich to przedstawiciele zgłoszeni przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych. Dwie osoby wskazuje Prezydent Miasta Suwałk. Co najmniej pięć osób w Suwalskiej Radzie Seniorów musi mieć powyżej 60 lat.

2. Kandydatów na członków Suwalskiej Rady Seniorów, zwanych dalej kandydatami, zgłaszają organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych, na formularzu Karty zgłoszenia kandydata na członka do Suwalskiej Rady Seniorów, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. Seniorzy mogą zgłaszać kandydatury za pośrednictwem tych podmiotów. Karty zgłoszenia należy wysłać do Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miejski, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub przekazać za pomocą systemu ePUAP.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, mogą zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów.

4. Karty zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 przyjmowane są w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o naborze do Suwalskiej Rady Seniorów na stronie internetowej Miasta Suwałki www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

5. Niekompletne zgłoszenie kandydata do Suwalskiej Rady Seniorów podlega odrzuceniu.

6. W ciągu 14 dni od daty opublikowania listy kandydatów na stronie internetowej Miasta Suwałki www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach każda organizacja pozarządowa oraz inny podmiot, prowadzący działalność na rzecz seniorów na terenie Gminy Miasta Suwałki może oddać głos na maksymalnie siedmiu kandydatów, których nazwiska umieszczono na karcie głosowania w porządku alfabetycznym, zaznaczając znak "x" obok nazwiska wybranego kandydata.

7. W przypadku zaznaczenia więcej niż siedmiu znaków "x" kartę z głosami uznaje się za nieważną.

8. Głos oddaje się na karcie do głosowania, której wzór zarządzeniem określi Prezydent Miasta Suwałk.
9. Organizacji przysługuje jedna karta do głosowania, a wybór kandydatów musi być potwierdzony podpisami osób upoważnionych do wyrażania woli w imieniu organizacji.

10. Kartę do głosowania należy wysłać pocztą do Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miejski, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub przekazać za pomocą systemu ePUAP.

11. Głosy, które wpłyną po terminie określonym w ust. 6 nie będą uwzględnione.

12. Wybory do Suwalskiej Rady Seniorów przeprowadza Komisja Skrutacyjna, powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk.

13. Do Suwalskiej Rady Seniorów wchodzi siedem osób, reprezentujących środowiska działające na rzecz seniorów, które uzyskały największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem ust.1. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie.

14. Dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Suwałk wskazuje i odwołuje Prezydent Miasta Suwałk.

15. Wyniki głosowania, uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Suwalskiej Rady Seniorów, Prezydent Miasta Suwałk ogłasza na stronie internetowej Miasta Suwałki www.um.suwalki.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

16. Wygaśnięcie mandatu członka Suwalskiej Rady Seniorów może nastąpić:

1) na pisemny wniosek członka w sprawie rezygnacji z udziału w Suwalskiej Radzie Seniorów,

2) w przypadku skazania członka Suwalskiej Rady Seniorów prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;

3) w razie śmierci członka Suwalskiej Rady Seniorów.

17. W razie wygaśnięcia mandatu członka Suwalskiej Rady Seniorów, członkiem Suwalskiej Rady Seniorów staje się kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. W ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu członka Suwalskiej Rady Seniorów Komisja Skrutacyjna stwierdza, który kandydat uzyskał kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie.

Rozdział 4.
Organizacja i tryb działania Suwalskiej Rady Seniorów

§ 7. 1. Pierwsze posiedzenie Suwalskiej Rady Seniorów zwołuje Prezydent lub wyznaczony przez niego zastępca, który przewodniczy temu posiedzeniu.

2. Suwalska Rada Seniorów wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Z wyborów sporządza się protokół.

3. Pracami Suwalskiej Rady Seniorów kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczący.

4. Do zadań przewodniczącego Suwalskiej Rady Seniorów należy:

1) reprezentowanie Suwalskiej Rady Seniorów i kierowanie bieżącymi sprawami Suwalskiej Rady Seniorów,

2) ustalenie terminów posiedzeń,

3) zwoływanie posiedzeń,

4) prowadzenie posiedzeń,

5) ustalenie porządku obrad z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia.

5. Z upoważnienia przewodniczącego Suwalskiej Rady Seniorów jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący.

6. Do praw członków Suwalskiej Rady Seniorów należy:

1) proponowanie tematów do omówienia na kolejnych posiedzeniach Suwalskiej Rady Seniorów,

2) zabieranie głosu w dyskusjach,

3) branie udziału we wszystkich przedsięwzięciach Suwalskiej Rady Seniorów,

4) konsultowanie spraw dotyczących seniorów oraz doradzanie w tych sprawach,

5) inicjowanie działań mających na celu zaspakajanie interesów i potrzeb seniorów.

7. Stanowiska i opinie Suwalskiej Rady Seniorów podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

9. Posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów zwołuje przewodniczący Suwalskiej Rady Seniorów.

10. Posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów są jawne.

11. W pracach Suwalskiej Rady Seniorów mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Miejskiej w Suwałkach i inni zaproszeni przez przewodniczącego goście.

12. Z każdego posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący Rady.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 8. Obsługę administracyjną Suwalskiej Rady Seniorów zapewnia Prezydent Miasta Suwałk.

§ 9. Członkowie Suwalskiej Rady Seniorów pełnią funkcję społecznie.

§ 10. Suwalska Rada Seniorów nie dysponuje samodzielnym budżetem.

§ 11. Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Rada Miejska w Suwałkach z własnej inicjatywy, na wniosek Suwalskiej Rady Seniorów lub na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Karta zgłoszenia kandydata na członka Suwalskiej Rady Seniorów

1. Organizacja zgłaszająca kandydata (nazwa, adres, telefon, e-mail, nr KRS lub nr innego dokumentu wraz z nazwą rejestru właściwego):

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

2. Kandydat (imię i nazwisko):

…………………………………………………………………………………………………...

3. Główne dziedziny prowadzonej działalności:

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

4. Jakimi tematami, zakresem działalności chciał(a)by Pani/Pan zająć się w Suwalskiej Radzie Seniorów?

…………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

5. Rekomendacja organizacji zgłaszającej kandydata:

…………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………...

6. Uzasadnienie kandydatury:

…………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………...

Podpisy osób reprezentujących organizację zgłaszającego kandydaturę na członka Suwalskiej Rady Seniorów (wymagane czytelne podpisy osób statutowo uprawnionych lub

upoważnionych do reprezentowania podmiotu):

........................................... ...........................................

pieczęć organizacji miejscowość, data

............................................ .........................................................

podpis zgłoszonego kandydata podpis osoby lub osób uprawnionych

Świadom(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że korzystam z pełni praw publicznych.

TAK/NIE*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Suwałkach moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku
z kandydowaniem na członka Suwalskiej Rady Seniorów, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

TAK/NIE*

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym

i faktycznym, oraz wyrażam zgodę na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu.

TAK/NIE*

........................................... ............................................

miejscowość, data podpis kandydata

*niepotrzebne skreślić

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe