Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/578/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycjami początkowymi na terenie Miasta Suwałk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na warunkach określonych w niniejszej uchwale zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części będące własnością przedsiębiorców, którzy w roku 2014 lub 2015 lub 2016 zrealizują na terenie Miasta Suwałk inwestycje początkowe.

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje tylko zwiększoną podstawę opodatkowania tj. powierzchnię budynków lub ich części lub wartość budowli lub ich części stanowiących inwestycję początkową.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) inwestycji początkowej należy przez to rozumieć inwestycję zakończoną po dniu 01.01.2014 r. związaną:

- z budową (odbudową, rozbudową, nadbudową) budynków lub ich części,

- z budową (odbudową, rozbudową, nadbudową) budowli lub ich części.

2) utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycjami początkowymi należy przez to rozumieć przyrost netto miejsc pracy (po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały) na terenie Miasta Suwałk poprzez zatrudnienie nowych pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres nie krótszy niż 12 miesięcy nie później niż:

- do dnia 31.12.2014 r. w przypadku inwestycji oddanej do użytkowania w 2014 r.,

- do dnia 31.12.2015 r. w przypadku inwestycji oddanej do użytkowania w 2015 r.,

- do dnia 31.12.2016 r. w przypadku inwestycji oddanej do użytkowania w 2016 r.,

3) przyroście netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie, należy przez to rozumieć wartość stanowiącą (w etatach) różnicę między stanem zatrudnienia na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego, w którym została zakończona inwestycja początkowa, z uwzględnieniem liczby nowych miejsc pracy powstałych w związku z realizacją inwestycji początkowej a średnim zatrudnieniem z ostatnich pełnych 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym utworzono pierwsze dodatkowe nowe miejsce pracy związane z inwestycją początkową. Średni poziom zatrudnienia oblicza się przez podzielenie sumy dwunastu stanów zatrudnienia (w etatach) na koniec poszczególnych miesięcy przez liczbę 12. W przypadku, gdy okres prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę jest krótszy niż 12 miesięcy średni poziom zatrudnienia oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej działalności.

§ 3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości uzależnione jest od liczby utworzonych nowych miejsc pracy i przysługuje:

1) na okres 1 roku, jeżeli utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i utrzymano je przez okres zwolnienia oraz przez kolejne 3 lata przypadające bezpośrednio po okresie zwolnienia,

2) na okres 2 lat, jeżeli utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i utrzymano je przez okres zwolnienia oraz przez kolejne 3 lata przypadające bezpośrednio po okresie zwolnienia.

§ 4. 1. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia po łącznym spełnieniu warunków:

1) oddania inwestycji początkowej do użytkowania w roku podatkowym 2014 lub 2015 lub 2016,

2) utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy zgodnie z § 3 niniejszej uchwały,

3) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres zwolnienia oraz przez kolejne 3 lata przypadające bezpośrednio po okresie zwolnienia na całej zgłoszonej do zwolnienia inwestycji początkowej przez podatnika podatku od nieruchomości.

2. Nie spełnienie łącznie warunków określonych w ust. 1 skutkuje utratą prawa do zwolnienia.

§ 5. Zwolnień nie stosuje się do:

1) pomocy określonych w art. l ust. l lit. a - e rozporządzenia, o którym mowa w § 7 niniejszej uchwały,

2) handlu prowadzonego na łącznej powierzchni użytkowej budynków powyżej 300 m2 oraz związanych z nimi gruntów i budowli,

3) działalności deweloperskiej w sektorze budownictwa użyteczności publicznej, mieszkaniowego i przemysłowego polegającej na kupnie, sprzedaży, budowie oraz wynajmie nieruchomości,

4) stacji paliw,

5) przedsiębiorców posiadających zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych zobowiązań wobec budżetu miasta Suwałk oraz zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne na ostatni dzień roku kalendarzowego, poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego,

6) nieruchomości z przeznaczeniem na imprezy masowe zgodnie z definicją zawartą w art.3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r, o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2013, poz. 611 ze zmianami),

7) nieruchomości związanych z realizacją inwestycji drogowych oraz produkcji przemysłowej materiałów dla potrzeb drogownictwa, w tym w zakresie wytwórni mas mineralno-bitumicznych.

§ 6. 1. Przedsiębiorca nabywa prawo do pomocy po spełnieniu warunków określonych w § 3 i § 8 niniejszej uchwały oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L Nr 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

2. Zwolnienie przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. l, po złożeniu deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości z wyszczególnieniem przedmiotów (powierzchni budynków lub ich części oraz wartości budowli lub ich części) zgłoszonych do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały. Zwolnienie przysługuje w stosunku do budynków i budowli lub ich części zgłoszonych do zwolnienia jako inwestycja początkowa.

3. Kwota zwolnienia nie może przewyższać kwoty należnego podatku od nieruchomości z tytułu zwiększonej powierzchni powstałej w wyniku inwestycji początkowej.

§ 7. Zwolnienia, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowią pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L Nr 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

§ 8. 1. Przedsiębiorca winien przedłożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. (w przypadku inwestycji zakończonej w roku podatkowym 2014), do dnia 31 stycznia 2016 r. (w przypadku inwestycji początkowej zakończonej w roku podatkowym 2015), do dnia 31 stycznia 2017 r. (w przypadku inwestycji początkowej zakończonej w roku podatkowym 2016):

1) oświadczenia wg stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego, w którym została zakończona inwestycja początkowa:

a) o prowadzeniu działalności gospodarczej na całej zgłoszonej do zwolnienia inwestycji początkowej przez okres:

- zwolnienia,

- 3 kolejnych lat, licząc od miesiąca następującego po miesiącu ustania okresu zwolnienia,

b) o ilości utworzonych nowych miejsc pracy w związku z inwestycją początkową,

c) o utrzymaniu każdego nowego miejsca pracy utworzonego w związku z inwestycją początkową na terenie miasta Suwałk przez okres zwolnienia oraz przez kolejne 3 lata przypadające bezpośrednio po okresie zwolnienia,

2) informację o udzielonej pomocy de minimis, tj. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz w zakresie pozostałych informacji - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy się o pomoc de minimis (Dz. U z 2010 r. Nr 53 poz. 312 z późn. zm.),

3) dokumenty:

a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b) bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wobec Urzędu Skarbowego i zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,

c) pozwolenie na użytkowanie budowli albo budynku lub ich części, o których mowa w § 1 ust. 1.

4) wykaz pracowników zatrudnionych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego, w którym została zakończona inwestycja początkowa ze wskazaniem osób nowo zatrudnionych oraz pracowników wliczonych do średniego poziomu zatrudnienia z podaniem okresu od-do, na jaki zawarte zostały umowy o pracę.

2. Terminy określone w ust. l nie podlegają przywróceniu, a uchybienie skutkuje utratą prawa do zwolnienia.

§ 9. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przedkładać:

1) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności pisemną informację:

a) o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,

b) o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej na części nieruchomości,

c) o nie utrzymaniu nowych miejsc pracy oraz średniego zatrudnienia, z którym przedsiębiorca przystąpił do programu,

d) o przekroczeniu pułapu 200.000 euro brutto (w przypadku sektora transportu drogowego towarów 100.000 euro brutto),

e) o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką przedsiębiorca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc de minimis udzielona na podstawie przedmiotowej uchwały,

2) w terminie do dnia 15 stycznia (wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedniego) każdego roku podatkowego (za każdy rok zwolnienia oraz przez kolejne 3 lata przypadające bezpośrednio po okresie zwolnienia):

a) pisemną informację o otrzymanej pomocy de minimis - zaświadczenia obejmujące wszystkie otrzymane przez przedsiębiorcę kwoty pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał za okres korzystania ze zwolnienia,

b) oświadczenia:

- o prowadzeniu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej na całej zgłoszonej do zwolnienia inwestycji początkowej,

- o utrzymaniu lub nie utrzymaniu nowych miejsc pracy oraz średniego zatrudnienia z którym przedsiębiorca przystąpił do programu,

2. W przypadku uchybienia warunkom skorzystania ze zwolnienia określonym w § 4, a także uchybienia obowiązkom składania pisemnych informacji i oświadczeń określonych w § 9 ust. 1 Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia.

3. Terminy określone w ust. 1 pkt 2 nie podlegają przywróceniu, a uchybienie skutkuje utratą prawa do zwolnienia.

4. Przedsiębiorca, który skorzystał z programu mimo niespełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia.

§ 10. Program obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe