Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/580/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 228, poz. 1368; z 2014 r. poz. 423, poz. 915), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), art. 18 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414; z 2014 r. poz. 486, poz. 805, poz. 915), w związku z uchwałą Nr XVll/148/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk:

1) bilet jednoprzejazdowy normalny - 2,50 zł;

2) bilet jednoprzejazdowy ulgowy - 1,25 zł;

3) bilet dekadowy - 31,50 zł;

4) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny - 75,00 zł;

5) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny ulgowy - 38,00 zł;

6) bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela normalny - 95,00 zł;

7) bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela ulgowy - 47,50 zł;

8) bilet miesięczny "Suwalska RODZINA PLUS" - 19,00 zł.

2. Bilety dekadowe, miesięczne oraz 30-dniowe uprawniają do przejazdów wszystkimi liniami na terenie miasta.

§ 2. 1. Ustala się opłaty za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na trasach podmiejskich:

1) Strefa A. obejmująca przejazdy do wsi Krzywe, Mała Huta, Zielone Kamedulskie, Biała Woda, Żywa Woda, Poddubówek, Okuniowiec I:

a) bilet jednoprzejazdowy normalny - 3,80 zł,

b) bilet jednoprzejazdowy ulgowy - 1,90 zł,

c) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny - 95,00 zł,

d) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy - 58,00 zł;

2) Strefa B. obejmująca przejazdy do wsi Zielone Królewskie, Okuniowiec II, Nowa Wieś, Wychodne, Trzciane, Przebród, Żyliny, Sobolewo, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Lipniak:

a) bilet jednoprzejazdowy normalny - 5,50 zł,

b) bilet jednoprzejazdowy ulgowy - 2,75 zł,

c) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny (nie dotyczy wsi Lipniak) - 95,00 zł,

d) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy (nie dotyczy wsi Lipniak) - 55,00 zł,

e) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny do wsi Lipniak - 144,00 zł,

f) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy do wsi Lipniak - 72,00 zł.

2. Bilety miesięczne oraz 30-dniowe uprawniają do przejazdów wszystkim liniami na terenie gminy.

§ 3. 1. Bilety jednoprzejazdowe mogą występować w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

2. Bilety okresowe występują wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 4. Kierowcy autobusów komunikacji miejskiej prowadzą sprzedaż karnetów składających się z czterech biletów jednoprzejazdowych ulgowych.

§ 5. 1. Opłata za przejazd bez ważnego biletu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego.

2. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej w przypadku umorzenia opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 10% opłaty ustalonej w ust. 1.

§ 6. 1. Opłata za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 40x60x20 cm, lub psa wynosi 50 % ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego.

2. Opłata za przewóz bagażu nie obejmuje wózka dziecięcego przewożonego wraz z dzieckiem oraz wózka inwalidzkiego.

3. Opłata za przewóz bagażu lub psa bez ważnego biletu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny biletu jednoprzejazdowego ulgowego.

§ 7. Do przejazdów bezpłatnych autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

1) Honorowi Obywatele Miasta Suwałk;

2) posłowie na Sejm, senatorowie i eurodeputowani;

3) dzieci poniżej 4. roku życia;

4) niepełnosprawne dzieci uczęszczające do przedszkoli, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie stosownego orzeczenia;

5) uczące się niepełnosprawne dzieci i młodzież, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie stosownego orzeczenia;

6) osoby powyżej 70. roku życia;

7) inwalidzi wojenni i wojskowi;

8) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz ich przewodnicy lub opiekunowie, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

9) ociemniali oraz ich przewodnicy (w tym pies przewodnik) lub opiekunowie;

10) honorowi dawcy krwi, posiadający odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi";

11) pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej PGK w Suwałkach Sp. z o. o., w zakresie ustalonym w zbiorowym układzie pracy;

12) osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodów osobowych w dniu obchodów w Suwałkach Europejskiego Dnia bez Samochodu, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego są właścicielami lub współwłaścicielami, łącznie z dowodem tożsamości.

§ 8. 1. Do opłaty ulgowej za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

1) dzieci w wieku od 4 do 7 lat;

2) uczniowie oraz studenci;

3) dzieci i młodzież w wieku szkolnym, nieobjęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności;

4) kombatanci;

5) emeryci i renciści.

2. Do korzystania z biletu miesięcznego "Suwalska RODZINA PLUS" uprawnione są dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców - bez ograniczenia wieku, pochodzące z rodzin posługujących się Kartą "Suwalska RODZINA PLUS".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe