Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/587/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 - 6 oraz § 11 - 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) Rada Miejska w Suwałkach na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

1) Nr 35 - w Areszcie Śledczym w Suwałkach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej przy ul. Wojska Polskiego nr 29;

2) Nr 36 - w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą obwodowej komisji wyborczej przy ul. Szpitalnej nr 62;

3) Nr 37 - w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera z siedzibą obwodowej komisji wyborczej przy ul. Szpitalnej nr 60.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Na niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe