Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/162/2014 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645 , poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 r., poz. 1457) uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Krynek w wysokości 1,00 zł ( słownie : jeden złoty ).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Alicja Tryzna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe