Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII.178.2014 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom oddziałów przedszkolnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 8, art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 42 ust.7 pkt.3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szudziałowo tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w wysokości 25 godzin.

§ 2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wymienionych w § 1 przez 1 godzinę rozumie się 60 minut.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe