Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII.179.2014 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) w związku z art. 2 ust. 41ustawy z dnia 10 października2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1679, z 2004 r. Nr 240 poz. 2407, z 2005 r. Nr 157 poz. 1314) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za każdy dokonany wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Szudziałowo w wysokości 100 zł (sto złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe